Psychologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Doktorský studijní program Psychologie je určen primárně absolventům jednooborového studijního magisterského programu psychologie, zcela výjimečně pak i absolventům příbuzných studijních programů (především humanitního zaměření). Doktorské studium probíhá výhradně jako jednooborové, v délce 4 roky a je prostředkem k získání příslušné vědecké kvalifikace v uvedeném oboru. Studovat je možné dvěma způsoby - prezenční forma studia v sobě zahrnuje kromě plnění studijního plánu a práci na disertačním projektu i participaci na vzdělávacích a výzkumných aktivitách pracoviště apod.

Cílem studia je příprava vysoce erudovaných pracovníků vědy a výzkumu a současně i vysokoškolských pedagogů v daném oboru vzdělávání. Studium je založeno na průběžném plnění studijních úkolů zadávaných v rámci jednotlivých předmětů dle studijního katalogu a samostatné tvůrčí práci pod vedením školitelů, jejímž výstupem jsou odborné vědecké publikace a zejména závěrečná disertační práce každého absolventa studia. Absolventům doktorského studia se přiznává mezinárodně platný vědecký titul philosophiæ doctor (Ph.D.).

Doktorský studijní program Psychologie se opírá o dokument European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) „Proposed Minimum Standards for the Doctorate Degree in Psychology in Europe “, který vypracoval Board of Scientific Affairs EFPA. Vedle originality disertační práce a publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech je kladen důraz na vytváření meta-dovedností nezbytných pro samostatné řízení vědecko-výzkumných projektů i jejich supervizi. Meta-dovednosti zahrnují specifické dovednosti v užití pokročilých výzkumných metod a statistiky (jak kvantitativní, tak kvalitativní), v přípravě vědeckých přednášek a posterů, vedení vědeckých akcí, prezentaci dat, přípravě grantových přihlášek, recenzní činnosti a publikování, výuce pregraduálních studentů a jejich hodnocení. Tyto dovednosti doplňuje znalost etiky, a to zejména etiky vědeckého výzkumu, a cizích jazyků. Rozvoji kompetencí v těchto dovednostech odpovídá struktura vědeckých seminářů.

Cílem studia je vybavit studenta příslušnými teoretickými znalostmi a kompetencemi, jež zúročí v samostatné vědecké práci v dané oblasti vzdělávání. Důraz je kladen na další rozvíjení schopností studentů integrovat a propojovat jednotlivé dílčí poznatky a přístupy z dané vědecké oblasti i příbuzných vědních disciplín a rozvíjet jejich schopnost kritického vědeckého myšlení.

Absolvent daného studijního programu je schopen komplexně a kreativně propojovat i kriticky hodnotit aktuální poznatky z oboru zasazené do širších trendů vývoje poznání v psychologii, a to jak v oblasti teorie, tak výzkumné metodologie, a je tudíž vybaven k tomu, aby samostatně prováděl vědecký výzkum: je schopen identifikovat relevantní vědecká témata v rámci aktuálních výzkumných směrů a trendů, volit adekvátní výzkumnou metodologii pro úspěšné řešení vědeckého zadání, orientovat se v současných postupech analýzy dat v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie a o výsledcích výzkumu je schopen stručně a výstižně referovat v odborných periodicích, na odborných konferencích i v kontextu širší odborné i laické veřejnosti a m.j. i předávat hluboké znalosti oboru v rámci pedagogické činnosti.

Praxe

Relevantní praktické zkušenosti získávají studenti v průběhu studia při řešení obecných i specifických zadání v rámci jednotlivých předmětů doporučeného studijního plánu, při průběžném plnění studijních povinností a při zpracovávání výzkumného projektu disertační práce.

Praktické zkušenosti získávají studenti rovněž v rámci povinného zahraničního pobytu na akademickém, či výzkumném pracovišti, při participaci na plnění výzkumných záměrů pracoviště i při výuce pregraduálních studentů a vedení bakalářských závěrečných prací (pod supervizí školitele).

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je adekvátně teoreticky i prakticky vybaven k tomu, aby realizoval samostatnou vědeckovýzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v dané oblasti vzdělávání. Je tudíž připraven na realizaci vysoce specializovaných vědeckých a výzkumných činností v institucích zabývajících se základním i aplikovaným výzkumem, strategickým plánováním rozvoje dané oblasti vzdělávání i vysokoškolskou výukou (např. vědecko-výzkumné instituce, vzdělávací instituce, zdravotní zařízení a ústavy, atd.).

Pokud absolvent daného studijního programu neabsolvoval v pregraduálním studiu magisterskou formu oboru psychologie, absolvování doktorského psychologického studijního programu jej opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný strukturovaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce (v rozsahu 5 normostran).
 • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Pro přijímací řízení do doktorského studijního programu vypisuje Psychologický ústav FF MU výzkumná/disertační témata, jež jsou v souladu s dlouhodobými výzkumnými záměry pracoviště a aktuálně řešenými výzkumnými projekty (blíže viz zde). V případě kvalitního disertačního projektu lze zvážit i přijetí uchazeče s jiným výzkumným/disertačním tématem. V rámci doktorského studia je důraz kladen na podporu excelence.

  Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti při přijímacím řízení: 85 bodů (max. počet bodů 100). Kandidáti jsou hodnoceni v těchto oblastech:

 • projekt disertační práce (max. 30 bodů);
 • odborná připravenost (max. 40 bodů);
 • motivace (max. 30 bodů).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
 • Akademie věd ČR
 • Psychologický ústav AV ČR
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Psychologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.