Pedagogické vědy

Vytváříme a předáváme znalosti.

Co se naučíte

Cílem doktorského studia je vědecká výchova v oborech pedagogika a andragogika. Absolvent doktorského studia programu pedagogické vědy je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje znalostmi a dovednostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů.

Hlavní výzkumná témata:

 • Distributivní vedení ve školách
 • Vzdělávání dospělých ve světě (komparativní studie)
 • Klima školy očima žáků
 • Komunikace mezi žáky při skupinovém vyučování
 • Digitální technologie ve formálním a informálním učení (životě) dětí, mládeže i dospělých (digitální technologie ve škole, v rodině, v zaměstnání; digitální technologie jako součást běžných každodenních aktivit v různých kontextech a prostředích včetně prostředí virtuálního)
 • Informální učení ředitelů škol
 • Role jazykové výbavy žáků v jejich zapojení do výukové komunikace
 • Argumenty v dialogicky pojatém vyučování

Praxe

Praxe doktorských studentů má čtyři podoby: A) doktorští studenti jsou zapojováni do empirického výzkumu realizovaného na pracovišti, což vede k osvojení metodologických dovedností od seniorních akademických pracovníků přímo při realizaci výzkumu; B) studenti se v kurzu Autorský seminář učí psát odborné články s využitím svých vlastních empirických dat; C) v rámci zahraniční studijní semestrální stáže si studenti na prestižních univerzitách prakticky osvojují nové metody analýzy dat; D) doktorští studenti získávají praktické zkušenosti s výukou v kurzech svých školitelů, při tandemové výuce a v kurzech Centra pro rozvoj pedagogických kompetencí (CERPEK).

Chcete vědět víc?

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

Uplatnění absolventů

Úspěšný absolvent je schopen vykonávat samostatnou a vysoce odbornou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti pedagogických oborů, projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky, zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě a spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Absolventi našeho doktorského studia mají jsou velmi dobře připravení k vědecké práci, o čemž svědčí fakt, že jsou úspěšní v konkurzech na mnoha českých univerzitách a v dané pozici pracují nadále. Absolventi jsou zaměstnáni na Technické univerzitě v Ostravě, Pedagogické fakultě MU, Univerzitě Pardubice, Mendelově univerzitě v Brně, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitě Hradec Králové, Global School of Science v Nepálu, Royal University of Bhutan či Univerzitě Komenského v Bratislavě. Detailní seznam absolventů zde: https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika/absolventi.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2021)

Termín podání přihlášek: 18. únor – 30. duben 2021.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Přijímací řízení se skládá ze dvou kol. V prvním kole komise hodnotí uchazečem dodané písemné podklady. Pokud uchazeč získá 70 bodů, navrhuje komise přijetí; pokud získá méně než 40 bodů, komise navrhuje nepřijetí, pokud získá 41 - 69, postupuje do druhého kola. V druhém kole komise hodnotí odbornou připravenost a motivaci uchazeče skrze online pohovor (v prostředí MSTeams). Pokud uchazeč získá 30 a více bodů, komise navrhuje přijetí uchazeče, pokud uchazeč získá méně než 30 bodů, komise navrhuje nepřijetí uchazeče.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.


Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Pedagogické vědy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.