Estetika a kulturní studia

Doktorské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Cílem doktorského studia programu estetika a kulturní studia je příprava absolventů na funkce v akademické i neakademické sféře, všude tam, kde je vyžadována vyšší kvalifikace v oblasti umění, kultury a médií. Těmito oblastmi jsou i vyšší vzdělávání, řízení kulturních a mediálních institucí, digitální průmysl, politická a sociální oblast, nová média, ale i film, divadlo, literatura aj. Neboť kromě osvojených odborných znalostí, získal absolvent studia i analytické a tvůrčí schopnosti při řešení rozmanitých problémů praxe aplikací teoretických přístupů studia umění a kultury z diachronních i synchronních hledisek v kontextu historickém i současném. Navíc se absolvent zdokonalil i v předávání poznatků během své aktivní účasti na výuce v nižších stupních akademického studia pod dohledem odborníků a školitelů, čímž získal zkušenost vysokoškolského pedagoga.

Poznávání umělecké nejvyšší je poznání lidské. T. G. Masaryk

Praxe

Povinnou součástí doktorského studijního programu je individuální praxe v domácích kulturních institucích, dále zahraniční praxe v min. rozsahu 1 měsíc a pedagogická praxe s odbornou supervizí v rozsahu 1 semestru, ne však více, aby nedocházelo k pedagogickému přetěžování studentů.

Chcete vědět víc?

Další informace na: http://www.phil.muni.cz/estetika/

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven pro práci v široké škále kulturních, společenských nebo uměleckých institucí, v redakcích kulturních nebo uměleckých periodik, jako pedagog, všude, kde uplatní získané hlubší poznatky o umění a kultuře v souvislostech, ale i praktické dovednosti v popisu, analýze i návrhů řešení běžných problémů umění nebo uměleckého provozu. Absolvent se uplatní v akademické i neakademické sféře, všude tam, kde je vyžadována vyšší kvalifikace, včetně řízení kulturních a mediálních institucí, digitálním průmyslu, politické a sociální oblasti, v nových médiích, ale kompetenčních orgánech filmu, divadla, literatury, festivalu aj.

Uplatnění záleží tudíž i na zaměření a specializaci absolventa.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. prosince.

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
  • projekt disertační práce (2 - 3 strany);
  • krátká bibliografie přečtených odborných a beletristických titulů.
  • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

    Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce. K přijímací zkoušce přinese uchazeč k nahlédnutí svoji diplomovou práci (včetně posudků). Pokud je diplomová práce uchazeče k dispozici na stránkách univerzity, není nutné ji předkládat v tištěné verzi.

    Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Estetika a kulturní studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Ing. Ivana Vašinová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.