Překlad vybraných částí Dógenova spisu Šóbógenzó (Šóbógenzó)

Kód projektu
MUNI/21/KUB/2017
Období řešení
1/2017 - 11/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Základním cílem projektu je věnovat se odbornému a důslednému překladu japonského středověkého textu Šóbógenzó. Šóbógenzó je více než 90-ti svazkové dílo japonského mistra Dógena (1200-1253), zakladatele zenové školy Sótó, které je zdrojem poznání dobového japonského buddhistického myšlení a zenové praxe. Jedná se o monumentální spis, jehož jeden z anglických překladů čítá úctyhodných 1200 stran (Kazuaki Tanahashi: Treasury of the True Dharma Eye: Zen Master Dogen’s Shobogenzo. Boulder: Shambhala, 2013). Obsah Šóbógenzó tvoří poučení mnichům v Dógenově komunitě, pravidla pro každodenní život v klášteře, jež Dógen založil, popis jeho aktivit a ceremonií, ale také zmínky zenových příběhů, příklady Dógenovho výkladu buddhistických idejí i vysvětlení náročnějších myšlenek buddhistické nauky. Tyto texty sestávají z Dógenových kázání i úvah nad buddhistickými koncepty prázdnoty, buddhovství, praxe aj. Šóbógenzó je pozoruhodné v tom, že obsahuje jak básně, tak i filozofické myšlenky, a je kombinací literární čínštiny i dobové hovorové japonštiny.

Šóbógenzó je svým obsahem i strukturou výzvou jak pro čitatele, tak pro překladatele, protože vyžaduje znalosti nejenom středověké formy japonštiny, ale také buddhistického myšlení, dějin a příběhů ze života zenových mistrů. I z tohoto důvodu je cíl projektu definován jako překlad vybraných částí tohoto díla. Výsledky projektu pak budou trojaké: v první řadě jimi budou překlady samotné, jež bude možné publikovat v některém z českých či slovenských odborných periodik s japanistickou, event. orientální tematikou (Archiv orientální, Nový Orient, Studia Orientalia Slovaca). Dílčím výstupem projektu budou také odborné studie zaměřené na problematiku Dógenova života a jeho literární činnosti, z níž Šóbógenzó tvoří jenom jednu část, nicméně Dógenove texty jsou mnohem početnější. Tyto studie budou moci být publikovány nejenom v českém či slovenském periodiku jako výše zmiňovaný překlad, ale i v některém z odborných časopisů mezinárodního významu publikujícím v anglickém jazyce (Religio, Studia Orientalia Slovaca, International Journal of Area Studies, Analecta Nipponica, Asian Studies). K výstupům z projektu lze připočítat také prezentace výsledků bádání a překladové činnosti na konferencích v České republice i v zahraničí.

Publikace

Počet publikací: 10