Divadelní a filmová studia

Divadlo: Celý svět je divadlo. Film: Vidíme film zevnitř.

Podat přihlášku

Přijímací řízení pro nově akreditované doktorské programy
Termín podání přihlášky do půlnoci 31. 5. 2020

Co se naučíte

Cílem studia je systematická příprava na vysoce kvalifikovanou a specializovanou vědeckou práci v akademických, odborných institucích a na univerzitách, resp. v oblasti humanitních a společenských věd; a také expertní praxi v kulturních institucích, kulturním průmyslu, médiích apod.

Obor je možné studovat se zaměřením teatrologickým nebo filmologickým, která se realizují formou volby specifických povinně volitelných předmětů.

Zaměření "Dramatická kultura a performativita" zahrnuje teorii a dějiny divadla a dramatu (včetně studia produkčního zázemí) a studium performativity a teatrality, zaměření "Audiovizuální kultura a společnost" zahrnuje teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury v celé jejich šíři, včetně studia produkčních modelů, kulturních institucí, společenských dopadů či recepce.

Studium poskytuje vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci a zohledňující tematiku a problematiku řešených disertačních projektů. Je založeno na soustavě disertačních seminářů, určených k realizaci disertační práce, a na soustavě povinných a povinně volitelných předmětů (včetně předmětů v angličtině, praxe nebo zahraniční stáže). Důraz je kladen na samostatnou studijní a badatelskou práci.

Praxe

Praxe je nezbytnou součástí doktorského studia. Studenti - dle svého výzkumného zaměření - mají možnost se zapojit do výzkumných projektů probíhajících na katedrách, podílí se na výuce jako asistenti i samostatní vyučující a spolupracují na dalších akademicko-manažerských úkolech na pracovištích.

Krom toho studium zahrnuje povinnost zahraniční stáže ve výzkumné instituci (v minimální délce jednoho měsíce) a stáže praktické - ve výzkumné instituci či kulturním průmyslu (v minimální délce 30 dní).

Chcete vědět víc?

Doplňující informace o studiu, výzkumném zaměření kateder a jednotlivých pedagogů možno najít na webových stránkách

Katedry divadelních studií https://divadlo.phil.muni.cz/

a Ústavu filmu a audiovizuální kultury https://fav.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia se uplatní především jako špičkoví odborníci ve vědeckovýzkumných, vzdělávacích a dalších odborných institucích, a to i v mezinárodním měřítku.

Absolventi jsou připraveni k vysoce kvalifikované a specializované práci v odborných, výzkumných a akademických pozicích na univerzitách, v archivech, muzeích, médiích, v divadlech, ve filmovém průmyslu (produkce, distribuce, festivaly, kina, televize ad.) a v dalších kulturních a kreativních průmyslech, v oblasti kulturního managementu a kulturní politiky, dramaturgie, žurnalistiky, ediční a nakladatelské praxe apod.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. – 31. květen 2020.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 31. května 2020.

V přihlášce je třeba výslovně uvést zaměření buďto teatrologické, které přísluší na Katedru divadelních studií, nebo filmologické, které přísluší na Ústav filmu a audiovizuální kultury. Informaci uveďte v e-přihlášce do kolonky "Doplňující text uchazeče".

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti a jiné odborné (případné též umělecké) činnosti;
  • projekt disertační práce: téma a cíl práce, postup práce včetně časového rozvrhu, základní literatura a prameny (cca 4 normostrany = 7.200 znaků). Ústav filmu a audiovizuální kultury preferuje projekty, které slibují přinést zcela původní výsledky založené na primárním výzkumu, tj. zejména projekty zaměřené na českou a slovenskou kinematografii a audiovizuální kulturu. Katedra divadelních studií preferované oblasti výzkumu nestanovuje.
  • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně. Současně se zasílají elektronicky ve formátu jednoho souboru .pdf (prijmeni_jmeno_specializace_projekt_cv) na div@phil.muni.cz pro divadelní vědu nebo fav@phil.muni.cz pro filmovou vědu.

    Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy.

    Odkaz na Katedru divadelních studií. Odkaz na Ústav filmu a audiovizuální kultury.

    Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 60 bodů (max. počet bodů 100).

Termíny

1.–31. 5. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Studijní program nemá evidovány žádné školitele.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: