Divadelní a filmová studia

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Cílem studia je systematická příprava na vysoce kvalifikovanou a specializovanou vědeckou práci v akademických, odborných institucích a na univerzitách, resp. v oblasti humanitních a společenských věd; a také expertní praxi v kulturních institucích, kulturním průmyslu, médiích apod.

„Divadlo: Celý svět je divadlo. Film: Vidíme film zevnitř.“

Obor je možné studovat se zaměřením teatrologickým nebo filmologickým, která se realizují formou volby specifických povinně volitelných předmětů.

Zaměření "Dramatická kultura a performativita" zahrnuje teorii a dějiny divadla a dramatu (včetně studia produkčního zázemí) a studium performativity a teatrality, zaměření "Audiovizuální kultura a společnost" zahrnuje teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury v celé jejich šíři, včetně studia produkčních modelů, kulturních institucí, společenských dopadů či recepce.

Studium poskytuje vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci a zohledňující tematiku a problematiku řešených disertačních projektů. Je založeno na soustavě disertačních seminářů, určených k realizaci disertační práce, a na soustavě povinných a povinně volitelných předmětů (včetně předmětů v angličtině, praxe nebo zahraniční stáže). Důraz je kladen na samostatnou studijní a badatelskou práci.

Praxe

Praxe je nezbytnou součástí doktorského studia. Studenti - dle svého výzkumného zaměření - mají možnost se zapojit do výzkumných projektů probíhajících na katedrách, podílí se na výuce jako asistenti i samostatní vyučující a spolupracují na dalších akademicko-manažerských úkolech na pracovištích.

Krom toho studium zahrnuje povinnost zahraniční stáže ve výzkumné instituci (v minimální délce jednoho měsíce) a stáže praktické - ve výzkumné instituci či kulturním průmyslu (v minimální délce 30 dní).

Chcete vědět víc?

Doplňující informace o studiu, výzkumném zaměření kateder a jednotlivých pedagogů možno najít na webových stránkách

Katedry divadelních studií https://divadlo.phil.muni.cz/

a Ústavu filmu a audiovizuální kultury https://fav.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia se uplatní především jako špičkoví odborníci ve vědeckovýzkumných, vzdělávacích a dalších odborných institucích, a to i v mezinárodním měřítku.

Absolventi jsou připraveni k vysoce kvalifikované a specializované práci v odborných, výzkumných a akademických pozicích na univerzitách, v archivech, muzeích, médiích, v divadlech, ve filmovém průmyslu (produkce, distribuce, festivaly, kina, televize ad.) a v dalších kulturních a kreativních průmyslech, v oblasti kulturního managementu a kulturní politiky, dramaturgie, žurnalistiky, ediční a nakladatelské praxe apod.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

V přihlášce je třeba výslovně uvést zaměření buďto teatrologické, které přísluší na Katedru divadelních studií, nebo filmologické, které přísluší na Ústav filmu a audiovizuální kultury. Informaci uveďte v e-přihlášce do kolonky "Doplňující text uchazeče".

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti a jiné odborné (případné též umělecké) činnosti;
 • projekt disertační práce: téma a cíl práce, postup práce včetně časového rozvrhu, základní literatura a prameny (cca 4 normostrany = 7.200 znaků).
 • Ústav filmu a audiovizuální kultury akceptuje k přijímacímu řízení projekty v rámci následujících výzkumných okruhů:

  • „Tvůrci animovaných filmů v emigraci“. Historický výzkum z oblasti sociologie umění se zaměří na filmaře, kteří zahájili pracovní kariéru v animovaném filmu v zemi, ze které z politických, ekonomických, rasových či náboženských důvodů odešli a jejich kariéra pokračovala jinde. Preferují se projekty zkoumající proměny kariéry tvůrců v odlišném profesním prostředí a proces adaptace na odlišné konvence animované tvorby. Školitel: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., skopal@phil.muni.cz
  • „Mezinárodní spolupráce v zakázkové produkci československé animace v období zestátněné kinematografie (1945-1989)“. Zakázková produkce v animovaném filmu představovala významnou část výrobních aktivit, kromě domácích zákazníků ale československá animace navazovala spolupráci i se zahraničím. Projekt bude analyzovat specifika tohoto druhu produkce, závislost na konkrétních osobnostech a praktické dopady na systém produkce animovaného filmu v prostředí zestátněné kinematografie. Školitel: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., veceram@phil.muni.cz
  • „Problematika kinodistribuce krátkometrážních filmů v Československu mezi lety 1945 a 1989“. Výzkum se zaměří na analýzu způsobu uvádění krátkometrážních filmů v kinech se zvláštním zaměřením na tvorbu programů - např. využívání filmů jako dodatkových nebo jejich skládání do komponovaných pásem, uplatnění domácích a zahraničních atp. Součástí výzkumu bude i rekonstrukce dobové debaty vztahující se ke zmíněným problémům. Školitel: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., veceram@phil.muni.cz
  • „Filmové programy československých kin mezi lety 1918-1939 – lokální případová studie“. Výzkum se zaměří na analýzu dobových kinoprogramů, s jejichž pomocí bude autor zkoumat vzorce uvádění filmů ve zvoleném lokálním prostředí. Existence databáze Filmové Brno, popřípadě relevantních zahraničních výzkumů umožňuje vzájemnou komparaci a vyvozování obecnějších závěrů o filmovém uvádění v Československu. Školitel: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., veceram@phil.muni.cz
   • Katedra divadelních studií preferované oblasti výzkumu nestanovuje.

    Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky. Současně se podklady zasílají elektronicky ve formátu jednoho souboru .pdf (prijmeni_jmeno_specializace_projekt_cv) na div@phil.muni.cz pro divadelní vědu nebo fav@phil.muni.cz pro filmovou vědu.

    Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

    Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy.

    Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 60 bodů (max. počet bodů 100).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Divadelní a filmová studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.