Historie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Studijní program si klade za cíl komplexní vědeckou přípravu odborníků, kteří budou schopni vsazovat národní a zemské dějiny do širšího středoevropského, případně globálního kontextu. Klade důraz na odbornou a metodologickou přípravu a tematizuje závažné problémy, které jsou zkoumány v rámci původního výzkumu na Historickém ústavu FF MU.

„Dějiny jsou návodem ke čtení naší přítomnosti“

Doktorské studium je jednoznačně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů, jejichž završením je disertační práce jako samostatný badatelský výkon, který je založen nejen na originálním zpracování vybraného tématu, ale odpovídá rovněž adekvátním teoretickým a metodologickým postulátům moderního historického myšlení.

Studenti jsou v doktorském studiu vedeni k samostatné práci, která se musí promítat jak do vlastní doktorské práce, tak do aktivního zapojení se do oborových aktivit (publikace, aktivní účast na konferencích a vědecko-výzkumných projektech).

Praxe

Průběh doktorského studia lze doplnit praxí, která má charakter konzultací a získávání zkušenosti v prostředí vědecko-výzkumných institucí. K rozvíjení znalostí a dovedností dochází jednak v rámci zahraničních studijních pobytů, jednak v domácím prostředí, na půdě spolupracujících institucí.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu mohou uplatnit získanou kvalifikaci v různých oblastech veřejného života. Jako školení vědci s oprávněním k samostatné výzkumné činnosti mohou pracovat na univerzitách, ve vědeckých ústavech, muzeích a knihovnách. Pro svůj široký rozhled a schopnost vsazovat informace do kontextu mohou působit rovněž v médiích a nakladatelstvích, uplatnění nacházejí rovněž mimo hranice vystudovaného oboru v manažerských funkcích a public relations ve veřejné i soukromé sféře.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. prosince

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce.
  • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

    Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce. Při přijímací zkoušce uchazeči předloží vlastní diplomovou práci k nahlédnutí.

    Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 40 bodů (max. počet bodů 100).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Historie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.