Učitelé a lektoři

Chcete si zvýšit kvalifikaci nebo se dozvědět něco nového?

 • Doporučujeme

  Antika včera, dnes a zítra

  Cílem programu je poskytnout účastníkům příležitost získat poznatky z různých vědních disciplín spojených se starověkem, antikou a recepcí antiky v pozdějších stoletích až do dnešní doby. Účastníci si tak nejen prohloubí znalost svého oboru, ale rozšíří si ji o informace z různých sousedních disciplín, což může napomoci vytvářet žádoucí mezioborové přesahy. Kromě toho bude program nabízet různé náměty, jak antickou tematiku předávat studentům. Bude jednat o cyklus přednášek, prezentací nebo workshopů, které budou zaměřeny na vybraná témata z jednotlivých vědních disciplín. Konkrétní přednášky budou v každém cyklu vzdělávacího programu jiné, aby se ho učitelé mohli účastnit opakovaně. 

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Středoškolští učitelé latiny a dějepisu

  Doba a forma studia:

  16 vyučovacích hodin | prezenčně 

  Cena:

  1 500 Kč (1000 Kč pro osoby nevýdělečně činné)

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity (max. 20 účastníků).

  Uplatnění:

  Absolventi rozšíří své odborné i metodické kompetence v oblasti latiny a dějepisu, které mohou uplatnit při zkvalitňování vlastní výuky. Kurz je akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úspěšní absolventi obdrží osvědčení.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  zjistit víc

 • Ukončení registrace

  Ruština v praxi

  Ústav slavistiky FF MU ve školním roce 2023/2024 v návaznosti na předchozí úspěšné programy DVPP opět nabízí v rámci celoživotního vzdělávání zdokonalovací jazykový kurz pro učitele ruštiny na středních a základních školách. Kurz je zaměřen na zlepšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností učitelů ruského jazyka. Základní formou vzdělávání je přímá praktická jazyková výuka, zacílená na rozšíření jazykových znalostí a upevnění řečových dovedností a návyků, a to s využitím jak frontálních, tak skupinových forem výuky. Cílem je maximální aktivní zapojení frekventantů do dyadické i skupinové řečové komunikace na vybraná aktuální témata a také využití moderních didaktických technik. Přihlášení do kurzu probíhá od 1. 6. 2023 do 15. 9. 2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Učitelé ruského jazyka na základních a středních školách

  Doba a forma studia:

  16 hodin (4 půldenní setkání) | prezenčně

  Cena:

  2 000 Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je včasná úhrada poplatku. Kurz je nabízen do vyčerpání kapacity.

  Uplatnění:

  Absolventi rozšíří své odborné i metodické kompetence v oblasti ruštiny, které mohou uplatnit při zkvalitňování vlastní výuky. Kurz je akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení.

  zjistit víc

 • Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky

  Účelem kurzu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů. Vedle společného pedagogicko-psychologického základu jsou také rozvíjeny technické dovednosti účastníků. Přihlášení do kurzu probíhá 1. 6. do 31. 8. 2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Absolvent navazujícího magisterského studia Informačních studií a knihovnictví či příbuzných společenskovědních oborů

  Doba a forma studia:

  2–3 semestry | prezenčně

  Cena:

  16 200 Kč (hrazeno zvlášť dle zapsaných předmětů)

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je předložení dokladu o dokončeném vysokoškolském vzdělání a motivačního dopisu s upřesněním typu získaného vzdělání a motivace ke studiu.

  Uplatnění:

  Absolventi studijního programu získají kompetence pedagogicky působit jako učitelé odborných předmětů v oborech vzdělávání Informační služby či Informační technologie, současně budou kompetentními učiteli pro 21. století, kteří kurátorsky tvoří digitální učební materiály, spravují e-learning a komplexně ve škole rozvíjejí vzdělávací technologie.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

   

  zjistit víc

 • Kulturní a přírodní bohatství Řecka: od antiky po současnost

  Kurz je zaměřen na topografii Řecka, jeho kulturní dědictví od antiky po současnost, přírodní zajímavosti i současné reálie. V jednotlivých lekcích se budeme věnovat vždy konkrétnímu regionu (např. Egejské ostrovy, Peloponés apod.). Stručně budou představeny dějiny regionu a podrobněji pak jeho nejvýznamnější kulturní a přírodní lokality, architektura, turisticky atraktivní místa i současný život v regionu. Dotkneme se i společenských a politických témat. Součástí kurzu budou účastnická diskusní fóra a pravidelná setkání s vyučujícím. Přihlášení do kurzu probíhá od 1.6.2023 do 15.9.2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Kurz je určen pro zaměstnance v cestovním ruchu s orientací na Řecko a Středomoří, učitele řečtiny na jazykových školách, i vyučujících dějepisu a zeměpisu na různých vzdělávacích stupních. Současně je vhodný i pro (budoucí) studenty řečtiny a příbuzných oborů i veřejnost se zájmem o turistiku v Řecku. 

  Doba a forma studia:

  2 semestry| online  

  Cena:

  Kurz je bez účastnického poplatku, je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024. 

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky do 15.9.2023.

  Uplatnění:

  Účastníci kurzu zvýší svou kvalifikaci nejen pro práci v cestovním ruchu, ale i pro výuku na ZŠ/SŠ (učitelé zeměpisu a dějepisu: nadstandardní orientace v řecké kultuře, geografii a reáliích, obeznámenost se současným společenským a politickým děním v Řecku) a v jazykových školách. Studenti novořečtiny a příbuzných programů absolvováním kurzu obohatí své znalosti v oboru. Kurz je v neposlední řadě určen i široké veřejnosti, turistům se zájmem o Řecko, kterým pomůže lépe poznat cíl jejich cest a orientovat se pří jejich výběru. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení (na požádání bude zasláno v rámci ČR poštou, účastník hradí poštovní poplatek).

  zjistit víc

 • Lektor v kontaktní, hybridní a online výuce

  Kurz se zaměřuje na kompetence a způsob práce (metody a techniky) vzdělavatelů ve třech formách výuky – kontaktní, hybridní a online. Účastníci se v něm seznámí se základními rozdíly mezi těmito formami a naučí se efektivně plánovat, realizovat i vyhodnocovat výsledky učení v každé z nich tak, aby maximalizovali využití jejich výhod. Přihlášení do kurzu probíhá od 13.4.2023 do 15.9.2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Lektoři v oblasti dalšího vzdělávání včetně interních firemních lektorů, akademičtí pracovníci vyučující v kurzech celoživotního vzdělávání, zájemci o lektorskou práci.

  Doba a forma studia:

  4 moduly | prezenčně i online  

  Kurz bude probíhat od října 2023 a bude rozdělen do 4 modulů. Výuka je organizována prezenčně ve dnech 6.10.2023 a 3.11.2023 v rozsahu 8 vyučovacích hodin (zahájení v 9 hod., konec nejpozději v 17 hod). K dispozici budou online materiály s úkoly a zajištěná podpora lektora.

  Cena:

  Kurz je bez účastnického poplatku, je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity 15 účastníků.

  Uplatnění:

  Absolventi budou schopni vybrat vhodnou formu výuky pro konkrétní kurz a naplánovat, realizovat (s pomocí vhodných nástrojů, tj. metod, technik a aplikací) a vyhodnotit výsledky učení účastníků ve všech třech formách. Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování. Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  Zjistit víc

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.