Výzkum sídlišť od pravěku do vrcholného středověku

Interdisciplinární zkoumání osídlených lokalit, jejich populace a sociálních struktur

Aktivity interdisciplinárního centra při Ústavu archeologie a muzeologie FF MU jsou zaměřeny na výzkum sídlištní historie, populace a sociálních struktur od pravěku až do vrcholného středověku. Kromě archeologie participuje na řešení výzkumného tématu mnoho dalších společenskovědních oborů, stejně jako řada oborů přírodovědných.

Každodenní život v lidských sídlech

Výzkumné týmy zapojené do projektu se z teoretického i praktického hlediska zaměřují na sídelní prostor a krajinu, jejich proměny v čase, sídelní typy, prostorovou archeologii, vývoj technologických procesů a vztah člověka k přírodnímu prostředí, na symboliku artefaktů, objektů a krajiny. Zvláštní pozornost je věnována každodennímu životu v sídlech typu vesnice nebo města, dále kastelologii a monasteriologii. Archeologové využívají při své práci vyspělé technologie, jako například magnetometry, georadary a elektroodporové metody. Při analytických povrchových sběrech pracují za pomoci GPS a Real-Time Kinematic Rove či jiných. Tento komplexní přístup výrazně prohlubuje naše vědomosti o vývoji a organizovanosti lidské pospolitosti a společenských změnách od nejstarších zárodečných forem po vznik prvých mocenských center, prvotních měst, raně městských center a sídel vznikající šlechty v době raného středověku až po plně institucionální města a fortifikovaná sídla šlechty vrcholného středověku, a to v návaznosti na přírodní prostředí a jeho změny.

Nejstarší katedra muzeologie a světového dědictví UNESCO

Pří Ústavu archeologie a muzeologie FF MU je zřízena UNESCO Chair of Museology and World Heritage – vznikla jako vůbec první, a dosud jediná, katedra UNESCO v České republice. V době založení (1994) šlo o jedinou katedru UNESCO zaměřenou na muzeologii a světové dědictví na celém světě. V návaznosti na Rezoluci č. 43 přijatou 37. zasedáním Generální konference UNESCO je činnost katedry orientována na podporu vědecké role muzeí, vědeckého zázemí oboru muzeologie a aplikovanou rovinu každodenní muzejní praxe ve třech stěžejních oblastech: teorii muzeologie a historii muzeálního fenoménu, muzejního výstavnictví a muzejní pedagogiky. Prostřednictvím sítě UNITWIN Chairs Programme je pracoviště propojeno s předními světovými výzkumnými centry, která podporuje a zřizuje UNESCO.

Další výzkumná témata

Oddělení výzkumu a vývoje

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.