Senátní volby jako příležitost

Akademický senát představuje nejvyšší orgán fakultní samosprávy, jehož hlavním úkolem je hájit zájmy akademické obce. Dlouhodobě je však jeho složení genderově nevyvážené. Využijte příležitosti blížících se voleb a pomozte to změnit.

6. 12. 2023

Za volební komisi se k akademické obci obracejí Karolína Stehlíková (předsedkyně) a Tomáš Weissar (místopředseda). Foto: Evgeniia Tokmakova

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

dovolujeme si obrátit se na vás jménem Volební a mandátové komise Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, jemuž v aktuálním složení skončí v květnu příštího roku mandát, což znamená blížící se volby.

K čemu je na fakultě akademický senát a proč byste do něj měli chtít kandidovat?

Akademický senát je důležitým orgánem akademické samosprávy. Projednává a schvaluje vnitřní fakultní předpisy a směrnice, akreditace studijních programů, rozpočet fakulty, výroční zprávu o činnosti a o hospodaření fakulty, jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise či dlouhodobý záměr fakulty. Senátorky a senátoři také volí děkana fakulty a mohou přijímat usnesení k aktuálnímu dění na fakultě, univerzitě i ve společnosti: na senátním zasedání je možné otevřít prakticky jakékoliv téma, které je pro členky a členy akademické obce fakulty důležité a kterému by se jinak stěží dostalo pozornosti na patřičných místech. Přestože senát nemá pravomoc jeho řešením vedení fakulty přímo pověřit, může přinejmenším iniciovat diskusi. A je třeba zdůraznit, že vedení fakulty se vždy snaží zabývat se každým podnětem, který od senátu přichází.

Jak je senát složen a kdo do něj může kandidovat?

Akademický senát se skládá z komory akademických pracovníků a z komory studentské. Komora akademických pracovníků má 12 členů a voleni do ní mohou být zaměstnankyně a zaměstnanci na akademických pozicích. Studentská komora čítá 9 členů a voleni do ní mohou být všichni aktivní studující. Členství v senátu je čestné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. V čele senátu stojí předseda zvolený z komory akademických pracovníků a dva místopředsedové, z nichž první je z řad studentů a druhý z řad akademických pracovníků.

Jelikož je senát samosprávným orgánem, jehož primárním úkolem je zastupovat zájmy akademické obce, měl by v ideálním případě svým složením co nejvíce odrážet její pestré složení, a to v různých rovinách – ať už jde o jednotlivé obory, akademické pozice či stupeň studia, ale také o genderové zastoupení (a tím myslíme – přestože primárně bude v následujících řádcích řeč o kategoriích žen a mužů – i osoby, které se v rámci těchto kategorií neidentifikují).

Zejména naplňování posledního z bodů se však příliš nedaří a v genderovém zastoupení ve vedoucích a rozhodovacích funkcích dlouhodobě pozorujeme v naší fakultní komunitě nesoulad. Statistiky, které vyplynuly z auditu genderové rovnosti zpracovaného v roce 2021, ukazují, že v předchozích obdobích zasedali v Akademickém senátu FF MU ženy a muži průměrně v poměru 1 : 5. Nerovnováha byla zřetelná i v souvislosti s podanými kandidaturami: v posledních volbách podalo kandidaturu do komory akademických pracovníků z celkového počtu 41 osob jen 9 žen, z nichž zvolena byla pouze jedna; pokud jde o studentskou komoru, zde sice byla kandidátek dokonce nadpoloviční většina (20 z 35), zvoleny však byly pouze dvě. Přitom zastoupení mužů a žen je na akademických pozicích na fakultě téměř vyrovnané, a studentky-ženy dokonce tvoří výraznou většinu (75 %).

Volby do Akademického senátu jsou tedy příležitostí k vytvoření rovnoprávnějšího akademického prostředí. Chceme-li, aby senát, který zastupuje celou akademickou obec včetně veškerého studenstva, odrážel různorodost našich talentů a zkušeností a reflektoval odlišné perspektivy, je početnější zapojení žen důležité a vítané. V tomto ohledu bychom chtěli následovat dlouhodobý cíl, který obsahuje Plán genderové rovnosti Masarykovy univerzity na léta 2022–2024 (GEP).

Kdy a jak můžete kandidovat?

Pokud vás tato výzva oslovila, připravte se na sběr kandidatur, který bude zahájen 15. ledna 2024 a potrvá do 25. února 2024. V lednu 2024 obdržíte e-mailovou výzvu obsahující podrobné instrukce ohledně procesu kandidatury včetně podrobného harmonogramu voleb do AS FF MU.

Nečekejte na změnu, změna čeká na vás!

Karolína Stehlíková (předsedkyně) a Tomáš Weissar (místopředseda)
Volební a mandátová komise AS FF MU

Mohlo by vás zajímat


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.