Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studium technické a informační výchovy otevírá studentům cestu k pochopení techniky a informatiky v širším slova smyslu a představuje techniku a informatiku jako moderní a společnosti užitečnou vědeckou disciplínu orientovanou na nejnovější technologie v technických a informatických oborech. Věnuje se všem základním technickým a informatickým disciplínám, které využívá k propojování výrobních technologií z oborů strojírenství, elektrotechnika atd. s informačními a komunikačními technologiemi. Důraz je kladen na získávání znalostí a praktických dovedností v dílnách, počítačových učebnách, laboratořích elektrotechniky a elektroniky. Struktura studia reflektuje dlouhodobě zaměření výuky cílené k problematice praktických činností a strojního obrábění, designu a konstruování, 3D grafiky, CAD, problematiky počítačového HW a SW, www a sítí, programování a algoritmizace, robotiky a elektroniky ve vzdělávání. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství technické a informační výchovy pro základní školy.

Současný svět skrze techniku a informatiku

Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

Praxe

Povinnou součástí studia programu je reflektovaná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu stanoveném studijním plánem a dále odborné praxe v rozsahu 12 hospitací. Praxe si klade za cíl vytvořit základní představu o praktických aplikacích vědomostí a dovedností získaných teoretickým studiem oboru. Schopnost interpretace technických a informačně technologických poznatků neodborníkům (žákům, rodičům) bude součástí pedagogických dovedností. Praxe proběhne na základní nebo speciální škole (podle studijní kombinace studenta). Průběh oborové praxe má také umožnit studentům vstup do aktuální problematiky našeho školství v oblasti integrace a inkluze.

Systém povinných pedagogických praxí směřuje k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravuje ho na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga. Cílem asistentských praxí je osvojovat si dovednosti nezbytné jednak při individuální práci se žákem mimo proces vyučování (doučování na půdě školy nebo v rodinách dětí) a jednak při práci s učitelem ve třídě během výuky.

Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů, které jsou realizovány od třetího do pátého semestru studia. Jedná se o předměty asistentská praxe – doučování 1, asistentská praxe – doučování 2, které spočívají v doučování jednotlivců (60 hodin), asistentská praxe – asistent pedagoga 1 (60 hodin) a asistentská praxe – asistent pedagoga 2 (60 hodin) a asistentská praxe – asistent pedagoga 3. Celkově jde tedy o 180 hodin praxe v terénu. Ve třetím a čtvrtém semestru pak na praxi navazují předměty sebezkušenostní příprava na profesi 1 a sebezkušenostní příprava na profesi 2, v rámci kterých studenti asistentské praxe reflektují (24 hodin). Jejich cílem je umožnit studentům reálnou sebezkušenost s vybranými tématy (viz témata semináře) osobnostního a profesního rozvoje skrze zkušenostní učení s důrazem na reflexi; podněcovat studenty k postupnému přebírání odpovědnosti za vlastní proces učení (self-directed learning); umožnit studentům uvědomit si a případně revidovat své postoje ke své budoucí profesi.

Systém praxí je pravidelně evaluován, jak pomocí uzavřených tak pomocí otevřených otázek, a to studenty i provázejícími učiteli. Evaluovány jsou také reflektivní semináře.

Chcete vědět víc?

http://www.ped.muni.cz/wtech/

Uplatnění absolventů

Studiem programu absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga učitele technické výchovy a informatiky a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.