Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Formy studia

Jednooborové a dvouoborové studium

Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity se můžete věnovat buď jednomu oboru (jednooborové studium), nebo kombinaci dvou samostatných oborů (dvouoborové studium). V elektronické přihlášce najdete podrobné informace o tom, které obory spojit lze, a které ne.

V případě zájmu o dvouoborové studium na FF je nutné podat dvě samostatné přihlášky na vybrané obory. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek na oba obory budete mít možnost při zápisu do studia spojit dvě jednooborová studia do jednoho dvouoborového.

Mezifakultní studium

Druhý obor nemusí pocházet jen z nabídky FF MU. Mezifakultní dvouoborové studium je možné díky spolupráci s vybranými fakultami Masarykovy univerzity – Fakultou sociálních studií MU (FSS MU), Přírodovědeckou fakultou MU (PřF MU), Ekonomicko­-­správní fakultou MU (ESF MU) a Fakultou sportovních studií MU (FSpS MU).

V tomto případě si už při zakládání přihlášky vybíráte z vypsaných studijních kombinací. Pro obory v kombinaci s ESF MU podáváte přihlášku prostřednictvím Filozofické fakulty, ostatní kombinace zajišťují výše uvedené fakulty. O technické řešení se za vás postará e-přihláška.

Prezenční a kombinovaná forma studia

Studovat je možné dvěma způsoby. Prezenční forma studia znamená, že vaše studijní povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle vámi vytvořeného rozvrhu. Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na přednáškách. Výuka probíhá blokově, zpravidla v pátek jedenkrát za 14 dní, většinou na základě pevně daného rozvrhu sestaveného příslušným fakultním pracovištěm.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky k bakalářskému studiu na Filozofické fakultě MU se liší podle oborů. Většina oborů vyžaduje pouze Test studijních předpokladů (TSP), některé obory kombinují TSP s oborovým testem. Další specifika: pro obor Psychologie je třeba složit TSP, oborový test a ústní zkoušku, obor Teorie a provozovací praxe staré hudby vyžaduje talentové zkoušky a oborový test. Podrobné informace o přijímací zkoušce najdete vždy u jednotlivých oborů.

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů (TSP) jsou univerzální přijímací zkouškou pro uchazeče o bakalářské studium na většině fakult Masarykovy univerzity. Pokud podáváte přihlášky na více oborů, test skládáte jen jednou, obvykle na začátku května.

TSP nelze nahradit národními srovnávacími zkouškami Scio, k jejich výsledkům Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepřihlíží. Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na Masarykově univerzitě najdete zde.

Oborový test

Některé obory vyžadují kromě TSP ještě složení oborového testu, nejčastěji písemnou formou. V něm můžete vždy získat maximálně 100 bodů, hranice úspěšnosti je stanovena pro každý obor samostatně. Test je hodnocen pouze slovně položkami „uspěl/a“ – „neuspěl/a“. Pokud v něm neuspějete, bohužel nebudete bez ohledu na výsledek TSP (viz výše) ke studiu přijati. Pokud jej složíte úspěšně, budete na základě výsledků TSP zařazeni do pořadí pro přijetí ke studiu.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Prominutí přijímací zkoušky

Prominutí na základě výsledku maturitní zkoušky

Uchazečům o obory Ruský jazyk a literatura a Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu lze prominout přijímací zkoušku jako celek (tj. TSP i oborový test) v případě, že u státní či školní maturity z ruského jazyka dosáhli hodnocení „výborně“. Uchazeči dodají na Oddělení pro přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno (osobně či poštou) ověřenou kopii maturitního vysvědčení (notářsky nebo úředně) a žádost o prominutí, a to nejpozději do 15. 6. 2018 (rozhoduje razítko pošty).

Prominutí přijímací zkoušky absolventům hudebních oborů

Absolventům hudebních oborů konzervatoří (státních i soukromých) může být prominuta přijímací zkouška na bakalářský obor Hudební věda (s požadavkem maturity, nikoli tzv. absolutoria). Uchazeči dodají na Oddělení pro přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno (osobně či poštou) ověřené maturitní vysvědčení (notářsky, úředně, školou) a žádost o prominutí, a to nejpozději do 15. 6. 2018 (rozhoduje razítko pošty).

Prominutí na základě účasti v SOČ nebo olympiády

Některé obory promíjejí TSP či OT na základě předložení potvrzení o středoškolské odborné činnosti (SOČ) či účasti v celostátním kole olympiády. Seznam těchto oborů a přesné znění podmínek najdete níže. 

V případě SOČ nelze uplatnit kolektivní řešení. Řešitelé celostátního kola SOČ přiloží kopie diplomů ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou. Řešitelé celostátního kola olympiády přiloží kopie diplomů z olympiády ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování olympiády vydané střední školou. Lze zohlednit pouze doklady vydané k poslednímu dni, v němž lze podat přihlášku ke studiu. 

Žádost můžete podat nejpozději do 7. 3. 2018 (rozhoduje razítko pošty). Žádosti s příslušnými materiály zasílejte na adresu: Oddělení pro přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

Seznam oborů, u kterých lze prominout přijímací zkoušku

Účast v celostátním kole soutěže (olympiáda, sekce SOČ)

Archeologie

 • Historie. K definitivnímu rozhodnutí je třeba předložit studentskou práci k posouzení vhodnosti tématu pro daný obor.  

Balkanistika

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Historie
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy

Baltistika

 • Historie
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěže v cizích jazycích (angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština)

Bulharský jazyk a literatura

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Historie
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěže v cizích jazycích (ruština, latina)

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

 • Olympiáda v českém jazyce (1.–3. místo, II. kategorie)
 • Matematická olympiáda (1.–3. místo, kategorie A)

Dějiny umění

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Historie

Dějiny starověku

 • Historie

Filologicko-areálová studia

 • Soutěže v cizích jazycích (ruština)

Francouzský jazyk a literatura

 • Soutěže v cizích jazycích (francouzština)

Historie

 • Historie

Chorvatský jazyk a literatura

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Historie
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěže v cizích jazycích (ruština, latina)

Klasická archeologie

 • Historie
 • Vybraná témata z Teorie kultury (např. výtvarné uměni) nebo Filozofie (např. religionistika). K definitivnímu rozhodnutí je třeba předložit studentskou práci k posouzení vhodnosti tématu pro daný obor.  

Klasický řecký jazyk a literatura

 • Soutěže v cizích jazycích (latina)

Kulturní studia Číny

 • Soutěže v cizích jazycích (angličtina)
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • Historie
 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

Latinský jazyk a literatura

 • Soutěže v cizích jazycích (latina)

Mediteránní studia

 • Soutěže v cizích jazycích (francouzština, latina, španělština)

Muzeologie

 • Soutěže vyhlašované MŠMT a garantované NIDM (ústřední kolo)
 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Pedagogika

 • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy

Pravěká archeologie Předního východu

 • Historie. Zaměření na starověk a Přední východ. K definitivnímu rozhodnutí je třeba předložit studentskou práci k posouzení vhodnosti tématu pro daný obor.  

Religionistika

 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy

Ruský jazyk a literatura

 • Soutěže v cizích jazycích (ruština)

Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

 • Soutěže v cizích jazycích (ruština)

Slovinský jazyk a literatura

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Historie
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěže v cizích jazycích (ruština, latina)

Sociální pedagogika a poradenství

 • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy

Srbský jazyk a literatura

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Historie
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěže v cizích jazycích (ruština, latina)

Španělský jazyk a literatura

 • Soutěže v cizích jazycích (španělština)

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

 • Historie
 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Odvolání v případě nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Většinou nenastoupí všichni přijatí studenti, uvolněná místa mohou být po zápisech do studia nabídnuta dalším uchazečům v pořadí, jestliže nebyla naplněna kapacita oboru.

Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete zde nebo na stránkách Rektorátu MU.

Slovníček

Dvouoborové studium – spojení dvou oborů v rámci jednoho studia

Kombinované studium – forma studia, která nevyžaduje denní přítomnost na fakultě

Mezifakultní studium – spojení dvou oborů z různých fakult do jednoho studia

TSP – test studijních předpokladů

OT – oborový test

SOČ – středoškolská odborná činnost, viz www.soc.cz

Podejte přihlášku

Oddělení pro přijímací řízení

Telefon: 549 49 5169
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.