Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Formy studia

Jednooborové a dvouoborové studium

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nabízí více než sedmdesát oborů v navazujícím magisterském studiu.

Můžete se věnovat buď jednomu oboru (jednooborové studium), nebo kombinaci dvou samostatných oborů (dvouoborové studium). V elektronické přihlášce či na stránkách jednotlivých oborů najdete podrobné informace o tom, které obory spojit lze, a které ne. Učitelské obory můžete kombinovat pouze mezi sebou, nelze tedy studovat jeden obor z programu Učitelství pro střední školy a druhý z jiných programů.

V případě zájmu o dvouoborové studium na FF MU je nutné podat dvě samostatné přihlášky, každou na jeden z vybraných oborů. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek na oba obory budete mít při zápisu do studia možnost spojit dvě jednooborová studia do jednoho dvouoborového.

Mezifakultní studium

Druhý obor nemusí pocházet jen z nabídky FF MU. Mezifakultní dvouoborové studium je možné díky spolupráci s vybranými fakultami Masarykovy univerzity – Pedagogickou fakultou MU (PdF MU), Přírodovědeckou fakultou MU (PřF MU), Ekonomicko-správní fakultou MU (ESF MU) a Fakultou sportovních studií MU (FSpS MU).

V tomto případě si už při zakládání přihlášky vybíráte z vypsaných studijních kombinací. Pro obory v kombinaci s ESF MU podáváte přihlášku prostřednictvím Filozofické fakulty, ostatní kombinace zajišťují výše uvedené fakulty. O technické řešení se za vás postará e-přihláška.

Prezenční a kombinovaná forma studia

Studovat je možné dvěma způsoby. Prezenční forma studia znamená, že vaše studijní povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle vámi vytvořeného rozvrhu. Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na přednáškách. Výuka probíhá blokově, zpravidla v pátek jedenkrát za 14 dní, většinou na základě pevně daného rozvrhu sestaveného příslušným fakultním pracovištěm.

Všechny obory v kombinované formě jsou akreditovány výhradně jako jednooborové, nelze je tedy spojovat s dalšími obory (viz dvouoborové studium).

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia probíhá na FF MU obvykle dvakrát ročně. Pro zahájení studia v podzimním semestru můžete podat přihlášku od 1. 2. do 30. 4., pro zahájení studia v jarním semestru pak od 1. 9. do 30. 11. Pro jarní semestr nejsou nabízeny obory v kombinované formě, obory v programu učitelství pro střední školy a v programu překladatelství a tlumočnictví. Nabídka může být omezena i v jiných oborech, aktuální údaje najdete v detailních informacích o oborech.

Než podáte přihlášku

Navazující magisterské studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských či magisterských studijních programů, kteří svá studia absolvovali na FF MU nebo na jiné vysoké škole. Při podávání přihlášky není nutné doložit absolvované vzdělání, přijímací zkoušku můžete vykonat i souběžně se státní závěrečnou zkouškou (SZZ). Diplom předkládáte až při zápisu do studia.

Potvrzení přihlášky

Přihlášky ke studiu na FF MU se podávají pouze elektronicky, jiná forma není možná. Oddělení pro přijímací řízení do pěti pracovních dnů od podání přihlášky zkontroluje, zda splňujete předpoklady pro přijetí, zejména s ohledem na předchozí vzdělání (absolvovaný obor vysokoškolského studia). V případě, že splňujete požadavky, bude vaše přihláška potvrzena, v opačném případě budete informováni e-mailem.

Forma přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů nemají jednotnou podobu, liší se dle oborů. Na stránkách příslušného oboru zjistíte, zda budete skládat ústní či písemnou zkoušku, psát motivační dopis, předložíte bakalářskou práci nebo projekt diplomové práce.

U písemné i ústní zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů, hranice úspěšnosti je stanovena pro každý obor samostatně. Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé obory jsou stanoveny pouze orientačně a budou upřesněny podle aktuálních kapacit ústavů a kateder v době konání přijímacích zkoušek. Počet přijatých studentů může plánovaný počet uchazečů zapsaných ke studiu převyšovat. Plánovaný počet přijatých uchazečů nemusí být v konečné fázi přijímacího řízení naplněn.

Pedagogicko-psychologický test

Pedagogicko-psychologický test (PPT)

Součást přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy tvoří test z pedagogicko-psychologického základu. Testuje orientaci v základech obou oborů a jejich terminologii. Otázky vycházejí z následujících tematických okruhů:

 1. Pedagogika a její předmět: charakteristika vědní disciplíny, edukační realita a její kontexty
 2. Žák jako subjekt edukace: determinanty učení žáků
 3. Učitel: profese učitele, profesní dráha, osobnostní charakteristiky
 4. Kurikulum: teorie a formy kurikula, soustava českých kurikulárních dokumentů
 5. Škola: česká školská soustava, funkce školy, efektivita školy, vztahy škol
 6. Psychologie a její předmět
 7. Psychické jevy: vnímání, představy, paměť, myšlení, cítění, vůle a pozornost, vědomí, Já
 8. Psychologie učení: habituace, podmiňování, nápodoba
 9. Motivace: primární a sekundární motivace
 10. Vývojová psychologie: hybné síly psychického vývoje, etapy psychického vývoje

PPT obsahuje 10 otázek. Maximálně je možné získat 20 bodů (jedna otázka – 2 body), přičemž hranice úspěšnosti v testu je stanovena na 6 bodů. Délka trvání testu činí 15 minut. Ukázku z testu najdete zde

Pravidla přijímacího řízení

 • Každý uchazeč vykoná PPT pouze jednou.
 • Vykoná-li uchazeč test dvakrát, bude brán v úvahu první výsledek.
 • Uchazeči, jemuž bude na základě výsledku státní bakalářské zkoušky prominuta oborová přijímací zkouška, bude zároveň prominut i PPT.
 • PPT je součástí přijímací zkoušky i pro uchazeče o mezifakultní studium.

Doporučená studijní literatura k přijímacímu testu

 • Průcha, J. (2002, 2005, 2009, 2013). Moderní pedagogika. Praha: Portál.
 • Říčan, P. (2005, 2009). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.

Prominutí přijímací zkoušky

Absolventi bakalářského studia na FF MU mohou být přijati ke studiu stejných nebo příbuzných navazujících magisterských oborů FF MU bez přijímací zkoušky, jen na základě hodnocení bakalářské státní zkoušky. Podmínky prominutí přijímací zkoušky stanovuje každý obor zvlášť, najdete je na stránkách jednotlivých oborů.

Upozornění: prominutí přijímací zkoušky není automatické. Po vykonání bakalářské státní zkoušky o ně musíte požádat e-mailem na adresu Oddělení pro přijímací řízení.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem poskytuje podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o pracovišti Teiresiás najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete na stránkách Rektorátu MU.

Slovníček

Dvouoborové studium – spojení dvou oborů v rámci jednoho studia

Kombinované studium – forma studia, která nevyžaduje denní přítomnost na fakultě

Mezifakultní studium – spojení dvou oborů z různých fakult do jednoho studia

PODEJTE PŘIHLÁŠKU

Oddělení pro přijímací řízení


telefon: 549 49 3475
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.