Učitelství přírodopisu pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chodíte rádi do přírody? Zajímá vás vše, co se v přírodě nachází? Chtěli byste předávat své nabyté znalosti a zkušenosti jiným? Podrobnější poznatky o živé a neživé přírodě a cenné pedagogické dovednosti můžete získat při studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v navazujícím magisterském studijním programu „Učitelství přírodopisu pro základní školy“.

Po ukončení tohoto studia budete mít znalosti a dovednosti z biologických disciplín jako jsou botanika, zoologie, antropologie, genetika nebo geologie. S využitím prostředků a materiálů dílčích přírodopisných disciplín a bioinformačních technologií budete realizovat přírodopisné a didaktické studie a absolvovat biologické vzdělávací aktivity v terénu. Na konci studia budete schopni rozvíjet vztahy mezi studovanými předměty s cílem vnímat svět v souvislostech (ochrana životního prostředí, globalizace aj.).

Chtěli byste pracovat jako učitelé přírodopisu na základní škole? Můžete! Potřebné kompetence získáte kombinací s dalším oborem a tzv. učitelskou propedeutikou společně s pedagogickou praxí.

Během studia vás čekají pedagogické praxe na základních školách, práce v laboratořích i v terénu. Můžete se zapojit do pedagogických výzkumů a vypracovat odbornou závěrečnou práci aplikující vybrané oblasti studovaného přírodovědného oboru.

V rámci programu ERASMUS máte možnost vyjet na zahraniční pobyt a ve spolupráci s partnerskou univerzitou absolvovat zajímavé předměty či realizovat odborné práce v zahraničních laboratořích. Samozřejmou součástí studia je možnost naučit se cizí jazyk nebo tuto znalost dále prohlubovat.

Z pedagogických činností se budete učit metody podporující spolupráci a komunikaci ve výuce, jako je kooperativní výuka, skupinová práce, projektová a terénní výuka (školy v přírodě). Na konci studia budete schopni spolupracovat s učiteli ve škole a ve třídách pracovat se žáky již samostatně. Budete umět stanovovat výchovně-vzdělávací cíle a metody, plánovat sekvence výuky a aktivity. Posléze je zvládnete realizovat a vyhodnocovat.

Budete připraveni působit v oblasti volnočasových aktivit. Stanete se aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní biologické skupiny a společnosti. Budete připraveni na výkon profese učitele přírodopisu (biologie, popř. dalšího předmětu) na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímáte se o přírodu, rádi vstřebáváte poznatky z neživé a živé přírody, chodíte do terénu, hledáte souvislosti přírodních jevů?
  • Baví vás pracovat s dětmi a předávat jim své nabyté znalosti v oblasti poznávání přírody?

„Přírodu se všemi jejími zákony je třeba respektovat, žáci!“

Praxe

Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji vašich schopností připravit se na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Systém praxí tvoří organizační strukturu, na konci které byste měli působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání. Praxe v navazujícím magisterském studiu vnímáme jako nástavbu na praxe realizované v přípravě na roli asistenta v bakalářském studiu.

Důraz je kladen na provázanost teorie a praxe s cílem podpory zkušenostní výuky. Cílem učitelských praxí je pro vás osvojení si profesních kompetencí nezbytných při každodenní práci učitele, seznámení se s rolemi, do kterých vyučující při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb a postupné přebírání odpovědnosti za plánování a realizaci výuky. Během praxe získáváte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. V rámci navazujícího magisterského studia tedy student projde celkem třemi fázemi učitelské praxe.

Na praxe navazuje reflektivní seminář určený v případě dvouoborového studia pro každý obor zvlášť.  Cílem je poskytnout vám prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci vám prohloubit vaše sebe-reflektivní dovednosti. Způsob vedení semináře je inspirován konceptem tzv. reflektujících týmů, který se vyznačuje spoluprací více odborníků z různých oblastí. Výuku zajišťuje oborový didaktik spolu s pedagogem či psychologem. Do výuky jsou pravidelně zváni také vybraní provázející učitelé.

Chcete vědět víc?

http://www.ped.muni.cz/wbio

https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/412300-katbiologie

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete mít rozšířené znalosti o jednotlivých složkách živé a neživé přírody. Budete umět v terénu poznávat rostliny, živočichy, minerály a horniny. Budete vyškoleni v předmětech, jako je botanika, zoologie, antropologie, genetika, geologie a v dalších disciplínách týkajících se biosféry. Získané přírodovědné dovednosti, vědomosti a zkušenosti přímo z terénu budete moci využít i k přípravě a realizaci volnočasových nebo mimoškolních aktivit.

Studiem magisterského programu „Učitelství přírodopisu pro základní školy“ získáte potřebné kompetence, které vám umožní pracovat jako pedagogičtí pracovníci. Dále můžete působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích v centrech volného času nebo v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Budete tak připraveni učit žáky základních a středních škol (nižší ročníky víceletých gymnázií). O naše absolventy je zájem jak ve školách, tak ve všech oblastech týkajících se práce s dětmi.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství přírodopisu pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.