Učitelství německého jazyka pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát učitelem/učitelkou německého jazyka? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity k tomu máte tu nejlepší příležitost.

„“Janua linguarum reserata”“

Ve studijním programu Učitelství německého jazyka pro základní školy budete intenzivně rozvíjet své dosažené jazykové znalosti a dovednosti pomocí moderních výukových metod s kvalitními českými i zahraničními učiteli.

Proniknete hlouběji do jazykového systému němčiny i s ohledem na to, abyste jej mohli úspěšně zprostředkovávat žákům ve svém budoucím povolání učitele/učitelky německého jazyka.

Poznáte mnoho nového z kultury německy mluvících zemí a budete se seznamovat s literárními texty pro děti a mládež a kriticky je posuzovat z hlediska jejich využití ve výuce.

V řadě zajímavých a profesně zaměřených předmětů zjistíte, jak by měla fungovat motivující výuka německého jazyka a jak se stát dobrým učitelem.

Budete se moci věnovat také atraktivním a netradičním aktivitám, jako například studentskému divadlu, mezinárodním projektům, tematickým exkurzím do zahraničí nebo společné výuce němčiny s rakouskými studenty.

Část svého studia můžete strávit na studijních pobytech či pracovních stážích v německy mluvících zemích (v rámci programu Erasmus+ a dalších mezinárodních projektů). Posílíte nejen své jazykové kompetence, ale získáte i cenné zkušenosti pro svůj osobnostní rozvoj.

Na základně získaných znalostí a dovedností v oboru a pedagogických a psychologických disciplínách, vlastních činností, spolupráce s ostatními studenty, vyučujícími i učiteli z praxe si budete tvořivě osvojovat profesi učitele německého jazyka.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

1. Chcete si osvojovat učitelskou profesi tvůrčím a motivujícím způsobem v přátelském klimatu a stát se dobrým učitelem německého jazyka?

2. Ovládáte základy německého jazyka minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky?

3. Chcete si své jazykové znalosti prohloubit a dozvědět se co nejvíce o zemích, kde se tímto jazykem mluví a poznat jejich kulturu?

4. Rádi byste studovali alespoň jeden semestr v zahraničí?

5. Chcete se v rámci studia podívat, jak se v zahraničí vyučuje?

6. Chcete být obklopeni inspirativními lidmi, kteří vás posunou dál?

7. Přejete si studovat na renomované a moderně vybavené fakultě?

Pokud na většinu z těchto otázek odpovídáte ANO, neváhejte a podejte si přihlášku.

„Jazyky jsou dnes základním kamenem všech profesí. Učitel jazyka rozdává toto zlato dál a dál, což je, myslím, ta nejlepší a nejužitečnější práce. Rodinné prostředí a skvělá atmosféra německé katedry vás ve vašem úsilí maximálně podpoří a člověk se už pak jen diví, jak lehce se zlepšuje a den za dnem postupuje výše.“

Tomáš Mariánek Tomáš Mariánek
student programu

Praxe

V průběhu tohoto studia budete mít příležitost vykonávat pedagogickou praxi na školách, která vám pomůže k úspěšnému zvládnutí profese učitele německého jazyka.

V rámci těchto praxí se budete věnovat pozorování reálné výuky a budete si moci vyzkoušet s podporou zkušených učitelů samostatně vyučovat.

Během praxe budete mít příležitost vyzkoušet si fungování nových výukových metod.

Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

Chcete vědět víc?

https://is.muni.cz/ - Informační systém MU

http://www.ped.muni.cz/ - Pedagogická fakulta MU

http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/aktuality - katedra německého jazyka a literatury PdF MU

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete dobře orientovat v tom, jak úspěšně vyučovat německý jazyk, dosáhnete jazykové znalosti na úrovni C1-C2. Vaše komunikační kompetence v němčině vám umožní nejen vést výuku v cizím jazyce, ale stát se i úspěšným mediátorem při organizaci různých akcí se zahraničními partnery a účastnit se i dalšího vzdělávání v zahraničí.

Své uplatnění nejdete zejména na základní škole, ale vaše získané kompetence vám „otevřou dveře“ i na školách středních, středních odborných učilištích či jazykových školách.

Vzhledem k tomu, že němčina je velmi žádaným jazykem v hospodářské sféře, budete se moci profesně angažovat i ve firemních kurzech.

„Studium němčiny na pedagogické fakultě pro mě bylo poznáváním lingvistických disciplín, ale zároveň také praktického jazyka, který dále využívám při výuce dětí i dospělých. Zejména si vážím podpory ve studiu ze strany vyučujících, které se nám dostalo.“

Karel Kozel Karel Kozel
absolvent programu

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Učitelství německého jazyka pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Učitelství německého jazyka pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství německého jazyka pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.