Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studia magisterského oboru Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy je především připravit kvalifikované učitele, kteří disponují jak jazykovými, tak pedagogickými kompetencemi potřebnými pro výkon dané profese, jejíž výlučnost je dána již samotnými specifiky latiny jakožto mrtvého jazyka a současně jazyka, jehož prostřednictvím se formovala věda a kultura západoevropské společnosti po více než dvě tisíciletí. Studium jednooborové (completus) či studium v hlavním programu (maior) směřuje k upevnění a rozvinutí lingvistických a literárněhistorických znalostí získaných při odborném bakalářském studiu latiny a současně poskytuje příslušné teoretické vzdělání a praktické kompetence v oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky, které jsou zprostředkovány předměty pedagogicko-psychologického základu, předměty oborově didaktickými a dostatečně bohatou pedagogickou praxí. Studium ve vedlejším programu ústrojně doplňuje a prohlubuje náplň studia hlavního zvoleného oboru. Přínosné je toto studium především jako doplněk studia učitelství některého z živých jazyků, studia učitelství historie či společenskovědního základu. Ve všech typech programů učitelského studia latiny je kladen důraz na úzkou provázanost teoretické a praktické složky učitelské přípravy, která absolventa metodologicky vybaví na rychle se měnící požadavky praxe.

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“

Praxe

V prvních dvou semestrech studia se student soustředí na zvládnutí oborové didaktiky (Didaktika latiny I a II), na kterou navazuje náslechová a aktivní pedagogická praxe (Pedagogická praxe I a II), jejíž rozsah se odvíjí od typu zvoleného studijního programu. Jednooborová praxe zahrnuje 360 hodin ve škole (z toho 100 hodin vlastní výuky, včetně výuky tandemové, a 260 hodin další činnosti: náslechy, reflexe výuky s učitelem, asistence, exkurze, opravy písemných prací aj.). U sdruženého studia se počítá s poloviční časovou zátěží. Dále je součástí praxe povinné vedení studentského portfolia a reflexe praktické výuky pod garancí oborového didaktika.

Chcete vědět víc?

Významnou složkou učitelského studia latiny je vedení studentského portfolia, a to nejen jako důležitého nástroje sebereflexe pro studenta samotného, ale i jako archivu dokumentujícího zkušenosti studenta, jeho učební proces a důležité výstupy jednotlivých kurzů pod garancí oborového didaktika. Portfolio je východiskem pro komunikaci mezi studentem a oborovým didaktikem, případně provázejícím učitelem, během pedagogické praxe a rovněž slouží jako podklad k rozpravám při zakončování některých kurzů, zvláště pak při státní závěrečné zkoušce.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou primárně kvalifikováni pro práci učitele na všech čtyřletých a víceletých gymnáziích, kde se uplatňuje výuka latiny. Dále mohou působit na středních zdravotních školách či jako lektoři latinského jazyka pro nejrůznější obory na školách vysokých (především na lékařských, farmaceutických, veterinárních fakultách). Jsou připraveni rovněž pro případnou výuku na jazykových školách, i když ta je u latiny jakožto mrtvého jazyka spíše ojedinělá. Široké pole uplatnění se jim nabízí také v různých kulturních institucích (archivy, knihovny, muzea), v knižních nakladatelstvích a ve všech médiích, kde je buď přímo vyžadována znalost latinského jazyka, nebo tam, kde je nezbytnou nutností umět vyhledávat a kriticky hodnotit různé zdroje informací a kde profese vyžaduje kultivovaný projev. Důkladné znalosti o antickém světě a latinské literární tradici a vzdělanosti obecně umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci studenta.

Web Ústavu klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (max. 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.