Další rok s HR Award

Připomeňte si, jaké aktivity jsme si v rámci Akčního plánu naplánovali, a zjistěte, jak jsme již postoupili a co nás čeká v nejbližší době.

1. 7. 2022 Lubomír Spurný Silvie Rampouchová Dáša Ayadi

Proděkan Lubomír Spurný a hlavní dvě koordinátorky projektu Silvie Rampouchová (vlevo) a Dáša Ayadi (vpravo). Foto: Alexandra Snováková

Déle než rok je Filozofická fakulta MU držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research Award (dále jen „HR Award“). Toto ocenění uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy For Researchers). Pravidla, jež nastavují standardy výzkumného prostředí v rámci zemí EU, jsou definována ve čtyřiceti principech stanovených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Získání certifikátu „HR Award“ je formálním kvalifikačním znakem příslušnosti výzkumné organizace ke společenství organizací, které sdílejí evropský výzkumný prostor umožňující efektivní komunikaci, kooperaci, mobilitu, ale také financování výzkumu, vývoje a inovací zajišťujícího další ekonomický a společenský rozvoj a konkurenceschopnost zemí EU.

Získáním tohoto ocenění v dubnu 2021 skončila přípravná fáze certifikačního procesu a naše fakulta se přesunula do fáze zavádění personální strategie do praxe, to vše ve shodě s Akčním plánem zaměřeným na pokrytí slabých míst identifikovaných během kritického zhodnocení rezerv a nedostatků (tzv. gap analýzy).

Zdánlivě nenápadná aktivita může mít pro naši fakultu klíčový význam. Oceněná instituce se zavazuje trvale přispívat k rozvoji otevřeného a fungujícího evropského trhu práce pro domácí a zahraniční zaměstnance, kde rámcové podmínky umožní zaměstnat a udržet vysoce kvalitní výzkumné pracovníky v prostředí, které podpoří efektivní práci a produktivitu. HR Award tak může institucím výrazně pomoci při získávání zahraničních expertů, zajistit lepší propojení s organizacemi na mezinárodní úrovni a náskok při žádostech o některé granty.

2021–2022: Implementace Akčního plánu

Na jaře 2021 byla fakultní veřejnost seznámena s obsahem Akčního plánu a způsobem jeho zavádění do praxe. Každý zaměstnanec pak obdržel informační brožuru s názvem Cesta k HR Award.

Náš tým zrealizoval dotazníkové šetření pro doktorské studující, na jehož výsledky následně navázala svou činností pracovní skupina zaměřená na návrh budoucích opatření v oblasti doktorského studia. Byla vydána Příručka pro nově nastupující doktorské studující na FF MU a současně byla vytvořena speciální sekce Pro doktorské studující v rámci stránky Student na webu fakulty. Obojí se nyní dočká aktualizace pro nově nastupující doktorandy a doktorandky.

Často diskutovaným tématem bylo vytvoření tzv. otevřené politiky přijímání zaměstnanců (OTM-R politika: Open, Transparent, and Merit-based Recruitment). Tento dokument definuje otevřený a transparentní nábor a výběr založený na přínosu uchazečů. Výsledkem debaty na celouniverzitní úrovni byl návrh nového znění Řádu výběrového řízení Masarykovy univerzity, který byl před nedávnem již schválen a odeslán na MŠMT. Jeho účinnost je plánována od 1. 1. 2023.

Speciálně sestavená fakultní pracovní skupina pro plán genderové rovnosti provedla v průběhu jara a léta 2021 náročný genderový audit. Proběhly podrobné analýzy statistických dat, výsledků dotazníků HR Award, propagačních materiálů, předpisů, názorů zaměstnanců a zaměstnankyň ze skupinových rozhovorů atp. Na jejich základě vzniklo hodnocení stavu genderové rovnosti na naší fakultě, jež bylo společně s návrhy opatření v této oblasti předáno ve formě závěrečné zprávy Rektorátu MU a spolu s materiály z ostatních součástí MU posloužilo jako podklad pro vytvoření Plánu genderové rovnosti MU na léta 2022–2024.

V prosinci roku 2021 byl podpořen jeden z cílů projektu HR Award tím, že fakulta přistoupila ke dvojjazyčné české i anglické interní komunikaci v relevantních oblastech. Do angličtiny byly přeloženy fakultní předpisy, anglickým překladem jsou od konce minulého roku doplňovány zápisy z porad vedení a kolegia a hromadná e-mailová komunikace ze strany děkanátu. Ve dvou jazykových mutacích vychází rovněž fakultní newsletter. Používání angličtiny v relevantní interní komunikaci zakotvuje Pokyn FF MU č. 2/2021 Používání anglického jazyka v interní komunikaci FF MU. Pro pracovníky a pracovnice děkanátu naší fakulty, kterých se rozšíření komunikace o angličtinu dotýká v největší míře, je připravena podpora v podobě jazykových kurzů. Rovněž byly zakoupeny licence na renomovaný překladač DeepL a nástroj pro kontrolu anglického pravopisu a stylu Grammarly.

Na sklonku minulého roku byl také připraven koncept způsobu informování zaměstnanců a zaměstnankyň o nových či aktualizovaných interních předpisech a dokumentech. Schválení a pilotáž konceptu byly spojeny s řadou připomínek, jež bylo nutno zapracovat. Od června 2022 byla aplikace spuštěna a zaměstnanci se postupně seznamují s interními předpisy již prostřednictvím této aplikace.

2022: Současnost a nová očekávání

Od března 2022 usnadní přípravu a realizaci mezinárodních výzkumných projektů nový Pokyn FF MU č. 1/2022 Příprava a realizace projektů mezinárodních a nadnárodních poskytovatelů. Dokument přehledně shrnuje jednotlivé fáze a kroky procesu plánování, přípravy a realizace projektů mezinárodních a nadnárodních poskytovatelů. To vše především s cílem nabídnout při přípravě mezinárodních projektů dostatečnou podporu a zvýšit šance na jejich realizaci. Pro přehlednosti je pokyn doplněn podrobným schématem celého procesu.

V oblasti opatření proti sexuálnímu obtěžování a dalším formám genderově podmíněného násilí byla na celouniverzitní úrovni vytvořena metodika k řešení případů sexuálního obtěžování na MU. Spolu s touto aktivitou byl spuštěn web k tématu sexuálního obtěžování a jako doplňkové aktivity jsou pořádány workshopy a osvětové akce na toto téma. Dotazníkové šetření provedené na FF MU bude doprovázet stanovení fakultního plánu genderové rovnosti. Vedení naší fakulty chce také pomáhat pracujícím rodičům. Proto budou od 1. 9. 2022 zajištěna místa v dětské skupině v nedalekých prostorách MU na Komenského náměstí v Brně.

Před začátkem účinnosti nového znění Řádu výběrových řízení MU 1. 1. 2023 bude tento obecný dokument doplněn fakultním prováděcím předpisem zpřesňujícím pravidla náboru a výběru nových zaměstnanců na FF MU. Součástí navazujících dokumentů bude metodika pro osoby zapojené do náboru a výběru nových zaměstnanců (taktéž s účinností od začátku roku 2023). Zároveň pro tyto osoby vzniká vzdělávací program zaměřený na vedení výběrového pohovoru (současně v e-learningové podobě).

Během roku 2022 začne FF MU poskytovat nově nastupujícím zaměstnancům propracovanější podobu adaptačního procesu včetně podpůrné aplikace, kterou projektový tým HR Award v roce 2021 pomáhal v celouniverzitní pracovní skupině tvořit. Bude jasně stanovena úloha personálního oddělení a vedoucích pracovníků a nově zavedena funkce neformálních průvodců adaptací. Noví kolegové a kolegyně budou mít spolu s úvodním školením k dispozici příručku, obsahující odkazy na relevantní informační zdroje. Průběh adaptačního procesu bude vyhodnocen ke konci jejich zkušební doby.

Náš projektový tým intenzivně spolupracuje na vzniku fakultní části Portálu pro zaměstnance, který bude sdružovat informace z mnoha oblastí zaměstnanecké problematiky. V této souvislosti jsou doplňovány a aktualizovány webové stránky děkanátních a servisních pracovišť.

V průběhu roku 2022 očekáváme vydání nového Etického kodexu MU. K lepšímu pochopení všech důležitých změn připravujeme informační kampaň určenou zaměstnaným
a studujícím osobám na FF MU.

Závěrem bychom rádi připomněli jeden z blížících se milníků certifikačního procesu HR Award, kterým je tzv. interní sebehodnocení instituce. Dle požadavků Evropské komise bude do dubna 2023 vypracována Zpráva o plnění Akčního plánu a navržen Revidovaný Akční plán zahrnující opatření na následujících tři roky. Před vypracováním těchto dokumentů bychom chtěli na konci roku 2022 provést dotazníkové šetření, které by nám poskytlo ohlasy zaměstnanců fakulty na realizované kroky projektu HR Award.

Veškeré informace o HR Award na FF MU včetně novinek lze najít v příslušné sekci na webu FF MU. Důležité události náš tým sděluje také prostřednictvím informačních seminářů, newsletteru a aktualit na našem webu. Připravovaná témata jsou diskutována s pracovní skupinou a s vedením fakulty na setkáních dohlížecí komise HR Award. O klíčových připravovaných krocích je rovněž s předstihem informován Akademický senát Filozofické fakulty MU.

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.