Učitelství matematiky pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace programů). Studium směřuje k přípravě učitelů/učitelek základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Matematika (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Během studia získáte znalosti a dovednosti z oboru matematiky a její didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou v aktuálních výzkumných poznatcích, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol a dovednost sebereflexe v roli pedagogů.

Cílem studia je připravit vás na výkon profese učitele/učitelky matematiky na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Dalším z cílů je rozvinout vaše základní postoje a hodnoty tak, abyste se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní matematické skupiny a celé společnosti.

Studiem navazujícího magisterského stupně získáte potřebné znalosti, které vám umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele/učitelky základní, popřípadě střední školy. Po absolvování studia budete plně kvalifikováni k výkonu profese učitele/učitelky matematiky. Studium probíhá převážně teoreticky, součástí jsou ale rovněž předměty zaměřené na práci s matematickými programy na počítači.

Je studium programu pro vás?

  • Máte úspěšně ukončen bakalářský studijní program zaměřený na matematiku?
  • Baví vás matematika?
  • Chcete se stát učitelem/učitelkou matematiky na základní škole?

Odpovídáte kladně? Pak je toto studium určeno právě pro vás.

Během studia rozvinete a doplníte své matematické znalosti získané v bakalářském studiu. Zároveň získáte zkušenosti a dovednosti v oblasti práce s různými matematickými programy na počítači. Doplníte také své znalosti z pedagogiky a psychologie. Naučíte se všímat si použití matematiky v jiných oborech, včetně prostředí školy, a získáte schopnost poukázat na souvislost matematiky s jinými předměty.

Rozšíříte i své profesní dovednosti a získáte poznatky z matematických disciplín a příbuzných vědních oborů, které využijete ve své učitelské praxi. Nedílnou součástí studia je také pedagogická praxe, kterou absolvujete přímo na školách. V rámci programu Erasmus můžete absolvovat část studia v zahraničí.

K získání vědomostí jsou potřebné především dvě věci, totiž láska čili náklonnost a píle čili vytrvalost.
(Křištan z Prachatic, Algorismus prosaycus)

Praxe

Praxe jsou koncipovány jako ucelený systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele/učitelky. Cílem učitelských praxí je osvojení si profesních znalostí nezbytných při každodenní práci vyučujícího, seznámení se s rolemi, do nichž při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb a postupné přebírání odpovědnosti za plánování, realizaci a evaluaci výuky.

Během praxe, která tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů, získáte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele/učitelky. Na praxe navazuje ně předmět Seminář k učitelské praxi. Na tomto semináři vám poskytneme prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe, díky čemuž si prohloubíte své reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti. Systém praxí i reflektivní semináře jsou pravidelně hodnoceny.

Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

Chcete vědět víc?

http://www.ped.muni.cz

http://katedry.ped.muni.cz/matematika

http://www.is.muni.cz

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia budete plně připraveni k výkonu profese učitele/učitelky matematiky na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Kromě toho získáte také kvalifikaci k působení v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Budete připraveni zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru matematiky, dále na získaných didaktických znalostech obsahu výuky matematiky na základních školách a širších obecných pedagogických a psychologických znalostech a dovednostech. Mezi ně patří jak znalosti širších základů vzdělávání a výchovy, tak znalosti vzdělávacích a výchovných postupů, znalosti o aktérech vzdělávání a výchovy a další.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Učitelství matematiky pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Učitelství matematiky pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství matematiky pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.