Přístupnost v online výuce

Obecně k přístupnosti online výuky

I když online výuka může některé bariéry eliminovat, jiné může naopak zvýrazňovat nebo dokonce i vytvářet. Situace studujících se specifickými nároky je při online výuce jiná než při kontaktní výuce v učebnách. Zvolenou podoby výuky je proto potřeba zvážit i z tohoto hlediska. Svůj dopad může mít zejména na studující se smyslovým postiženímpsychickým onemocněním nebo autismem. Vzhledem ale k neznámé a těžko odhadnutelné situaci, v níž se studující obecně účastní online výuky (velikost a kvalita displeje, zvukové podmínky, fyzické prostředí, jeho rušivost atd.), více než kdy jindy platí, že kroky zvyšující přístupnost výuky pro studující se specifickými nároky mohou pomoci mnohem většímu okruhu osob.

Doporučení pro vyučující

  1. Zkonzultujte situaci se Střediskem Teiresiás.
  2. Zajistěte přístupnost vaší výuky pro co největší okruh studujících.

Postupujte dle zásad univerzálního designu tak, aby se co nejširší okruh studujících mohl účastnit vaší výuky a nebyly potřeba další individuální úpravy. Zejména zdvojujte kanály: vizuální informaci ústně okomentujte, ústně podané informace naopak vizualizujte.

Důležité zásady pro větší přístupnost

  Přístupnost komunikace obecně

Samotná povaha komunikace na dálku může být pro některé studující psychicky i společensky limitující. Poskytujte proto informace o podobě výuky předem. Dejte studujícím možnost připravit se a zvolit vhodné prostředí či vyjednat způsob zapojení. Stanovte a udržujte pravidla, výjimky dojednejte obvyklým způsobem se Střediskem Teiresiás. Dbejte na strukturu výuky a na to, aby se v ní studující dokázali dobře orientovat.

  Přístupnost mluveného projevu

V online prostředí nemusí být možné uplatnit běžné kompenzační strategie (odezírání, využití technologií). Více studujících se tak opírá mimo jiné o přepis či tlumočení do znakového jazyka. Zapojení těchto služeb nemusí být v závislosti na zvolené platformě triviální, a je proto potřeba organizovat je s větším předstihem.

Během výuky samotné je pak třeba počítat s větším zpožděním přenosu informací a také s tím, že studující mohou k zapojení do výuky potřebovat sledovat paralelně několik aplikací, čemuž je potřeba přizpůsobit vaši komunikaci.

  Přístupnost vizuálních dokumentů

Čitelnost dokumentů může být ztížená i pro ty, kteří jinak žádné zrakové omezení nepociťují, natož pro ty ostatní. Kompenzace opět může být náročnější než běžně, případně nemožná. Pro prakticky nevidomé je pak práce s obrazem bez korektní textové vrstvy (tedy třeba se sdílenou obrazovkou ve videokonferenci) zcela nemožná. Dokumenty, s nimiž pracujete (zobrazujete je prostřednictvím sdílení obrazovky, vkládáte do videa atp.), proto nabídněte předem v korektním formátu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info