Plnohodnotná hybridní výuka

Jak plnohodnotná hybridní výuka vypadá a co obnáší?

V tomto případě už přítomnost studujících v online prostředí při výuce není pouze „nouzovou“ variantou, ale plnohodnotnou součástí výuky. Vyučující tedy musí být připraven na práci s oběma skupinami studujících, tedy těmi přítomnými v učebně i v online prostředí, a sice tak, aby byly zapojeny obě skupiny. Studující si přitom mohou svou formu zapojení zvolit a svou volbu v průběhu semestru měnit.

Příprava vyučujícího na takto koncipovanou výuku tedy musí být jiná než na výuku čistě prezenční. 

  Doporučení pro vyučující

 1. Při přípravě výuky stanovte cíle resp. výstupy z učení (s jakými znalostmi a/nebo dovednostmi mají studující odcházet), a to jak na celý semestr, tak pro jednotlivé lekce.

 2. Zvažte, zda je hybridní výuka pro daný předmět vhodná, tedy zda studenti přítomni pouze online mohou stanovených cílů dosáhnout. 3. Připravte si předem časový plán pro každou lekci, zdroje, pomůcky, aktivity pro studující přítomné ve výuce i online (viz Modelová hodina pro hybridní výuku).


 4. Seznamte se s technikou v učebně, v níž výuka probíhá (zejména s kamerami, mikrofony, počítačem, přihlášením do systému atd.), a případně se neváhejte obrátit na kolegy z Kanceláře e-learningu CIT FF MU a požádat o krátkou technickou instruktáž. Zvolte platformu pro komunikaci.

 5. Před začátkem semestru sdělte studentům, jak bude výuka probíhat, jakým způsobem mohou být do výuky zapojeni, za jakých podmínek, v jakém prostředí, že výuka bude nahrávaná, kde budou nahrávky uloženy a jak dlouho atd. 6. Při výuce zapojujte rovnoměrně obě skupiny studujících.


 7. Nahrávku výuky umístěte do úložiště. Předtím ji můžete upravit (zkrátit, sestříhat, udělat několik kratších videí – sledovat 90 minut přednášky obvykle snižuje pozornost a motivaci studujících). 

 Pro studující v učebně i v online prostředí, ať už přítomné v čase výuky (synchronně) či pracující se záznamem (asynchronně), musí být nastaveny stejné podmínky ukončení předmětu a všichni tedy musí dosáhnout stejných výsledků. Jedná se o tzv. student-centered přístup, který předpokládá větší zodpovědnost studujících za jejich učení se a vyšší vnitřní motivaci.

Počítejte s tím, že při tomto typu výuky proberete mnohem méně učiva než v běžné prezenční výuce, protože více času strávíte ovládáním techniky, zadáváním úkolů, komunikací v online prostředí atd. Pokud je obsahu, který je potřeba v rámci předmětu probrat, větší množství, zvažte možnost využít např. formát převrácené třídy.

Hodinu plánujte tak, abyste zapojili obě skupiny studujících. Aktivity musí být připraveny tak, aby je mohli zároveň realizovat jak studující přítomni fyzicky, tak ti v online prostředí (popřípadě promyslete, jak je budete pro kterou skupiny modifikovat). Je tedy vhodné, aby všechny materiály dostali studenti předem v elektronické podobě.

Promyslete, jak získáte informace o postupu učení se jak od studentů přítomných na výuce fyzicky, tak v online prostředí.

Domluvit si instruktáž

Studenti by měli mít zcela jasno v tom, co se od nich očekává, když budou přítomni fyzicky a v online prostředí, jakou techniku musí mít k dispozici, jaká pravidla musí dodržovat, jakou část výuky musí být přítomni ve výuce ať už fyzicky, nebo v online prostředí atd. Měli by být také předem informování, co dělat/na koho se obracet v případě technických problémů (nemožnost připojit se, nefunkční mikrofon, kamera apod.). 

Propojit výuku tak, aby byla funkční pro obě skupiny, může být velmi náročné. V případě potřeby je tedy vhodné spolupracovat s nějakým asistentem (může to být i jeden ze studentů v učebně), který například sleduje diskusi či dotazy kladené studenty v online prostředí do chatu apod.

Studující v online prostředí musí mimo přímou komunikaci (dotazy, připomínky, sdělování výsledků práce ve skupině apod.) mít vypnuté mikrofony, musí vědět, jak se hlásit o slovo, jak komunikovat mezi sebou v rámci případných úkolů. 

Je vhodné, aby i studující fyzicky přítomní na výuce měli k dispozici techniku a přístup pro komunikaci v online prostředí (počítač, tablet, telefon) pro případ, že budete uvažovat o vzájemné komunikaci či propojení obou skupin.

Aktivity vhodné pro využití v hybridní výuce najdete například zde.

Pokud se obsah nemění a víte, že jej využijete i v dalších letech, je časově úspornější natočit video nebo sérii kratších videolekcí mimo výuku, a ty poté nahrát do úložiště pro asynchronní studium.

Doporučené technické řešení

  Hybridní výuka s videokonferencí v Microsoft Teams

Část studentů se účastní prezenční výuky přímo v učebně, zbylí studenti se připojují na dálku pomocí videokonferenční aplikace. Na rozdíl od pouhého streamu výuky je zde do jisté míry zachována možnost komunikovat i se studenty, kteří se zapojují na dálku. Výuku však může být nutné  přizpůsobit specifickým potřebám a omezením jak prezenční, tak distanční výuky, což může zvýšit organizační, didaktickou i technickou náročnost realizace tohoto scénáře.

Jak na to?

Pro připojení k videokonferenci použijte počítač na katedře, ke kterému je připojena externí kamera a bezdrátový mikrofon. Externí kamera (buď záznamová kamera na zdi, nebo webkamera na stojánku) snímá přední část učebny, bezdrátový mikrofon vám pak umožní volný pohyb po učebně.

Podrobnější informace o vybavení konkretních místností najdete např. v katalogu učeben.

Jak se připojit

1

Pokud učebnu nemáte rozvrhovanou, rezervujte ji pomocí aplikace Rezervace místnosti v IS MU.

2

Zapněte projektor a počítač. Přihlaste se pomocí svého UČOsekundárního hesla.

3

Spusťte videokonferenční aplikaci a nastavte kameru a zvuková zařízení. Zařízení se liší podle vybavení učebny, přímo na místě můžete postupovat podle tištěného návodu umístěného na katedře.

Učebny vybavené zařízením pro záznam
 • kamera: RADA Bridge,
 • mikrofon: Rozhraní Digital Audio (RADA Bridge),
 • reproduktor: ExtronScalerD.

Bez popisku
Učebny vybavené externí kamerou na stojánku
 • kamera: HD Pro Webcam C920,
 • mikrofon: Mikrofon (USB Advanced Audio Device),
 • reproduktor: Reproduktory (Realtek High Definition).

Bez popisku

4

Zapněte a připravte si externí mikrofon. Mikrofony jsou uložené ve skříňce v katedře. Umístění tlačítka pro zapnutí se u jednotlivých typů mikrofonu liší – postupujte tedy podle tištěného návodu na katedře.

Pozor: Po skončení výuky mikrofon znovu vraťte do nabíjecí stanice.

5

Zahajte hovor ve videokonferenční aplikaci. Doporučovaným nástrojem na FF je aplikace MS Teams, které jsou již na počítačích nainstalované. Pokud potřebujete použít aplikaci Zoom, můžete ji na počítače v učebnách instalovat sami, správcovský přístup není zapotřebí.


Na co při výuce nezapomenout?

Pokud při výuce promítáte studijní materiály či prezentaci, je třeba využít funkci sdílení plochy, aby byl obsah dobře viditelný i pro studenty ve videokonferenci.

Studující, kteří se připojují online, jsou při správném nastavení zařízení slyšet z reproduktorů v učebně, sami ale slyší pouze zvuk snímaný externím mikrofonem. Pokud se tedy do diskuze zapojují i studující v učebně, je třeba si mikrofon buď předávat, nebo  online skupině tlumočit, co se v učebně řeklo. V některých učebnách je pak možné používat dva mikrofony najednou – tuto informaci najdete v popisku učebny v katalogu učeben v sekci věnované mikrofonům.

Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě. V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Doporučení pro hybridní výuku – doplňková infografika

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info