Terminologický slovníček

pojmů opakovaně používaných na tomto webu

Přehled pojmů

Blended learning

Do češtiny se pro tento pojem někdy používají pojmy kombinovaná výuka či smíšené učení. Tato metoda staví na výhodách digitálních prostředků a metodách aktivního učení. Výstupů z učení se dosahuje pomocí práce vyučujících se studujícími při společném osobním setkání, ale také úkolů, které studenti plní na počítači (tabletu, mobilu) buď přímo ve výuce, nebo formou samostudia.

E-learning

Jedná se o využití výpočetní techniky, výukové platformy, elektronických studijních materiálů a internetu pro potřeby vzdělávání. Do procesu se aktivně zapojují studující i vyučující.

Formativní hodnocení

Jde se o způsob hodnocení, který podporuje proces učení pomocí průběžné zpětné vazby. Tu vyučující poskytuje studujícím s důrazem na pokroky v učení a plnění předem stanovaných kritérií.

Hybridní výuka

Hybridní výuka probíhá zároveň online i kontaktně, část studujících se nachází v učebně a část je připojena online (přes počítač, mobil nebo tablet). Vyučující tak přenáší výuku prostřednictvím videokonferenčního nástroje na dálku studujícím, kteří nemůžou být přítomni fyzicky třeba z důvodu nemoci.

Kontaktní výuka

Tímto pojmem zde označujeme vzdělávací setkání, které probíhá za přítomnosti všech zúčastněných (nejčastěji vyučující a studující, popř. experti a hosté) v reálném čase a na stejném místě (typicky  např. v učebně).

Online výuka

Pojmem online výuka se označuje způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu.

Převrácená třída (flipped classroom)

Jde o metodu aktivního učení, kdy zodpovědnost za studium přeneseme na studující. Typicky tato metoda může vypadat tak, že studující si doma nastudují téma (např. z videa, textu či podcastu), o kterém potom na společném (kontaktním či online) setkání diskutují, nebo společně pracují na nějakém úkolu, který staví na aplikaci nastudované teorie.

Je důležité promyslet, jak studujícím zprostředkujeme téma k samostudiu (jak je např. naučíme dělat si poznámky) či jaké aktivity vybereme na společné setkání. Jednou z výhod této metody je individualizace a flexibilita.

Synchronní a asynchronní výuka

Synchronní výuka probíhá tehdy, když se vyučující propojí se studujícími prostřednictvím nějaké komunikační  platformy. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na společném úkolu.

Při asynchronní výuce studující pracují na zadaných úkolech v čase, který si pro studium sami zvolí. Společná setkání se v online prostoru nekonají. Pro tento druh práce se používají nejrůznější platformy a aplikace, a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby (více viz zde).

Universal Design

Jedná se o standardy pro studijní materiály, které respektují rovnost přístupu k uživatelům, flexibilitu přístupu, jednoduchost i intuitivnost podání a přístupnost informací různými smysly. Motivací je snížit kognitivní zátěž, protože pokud studující vyčerpá svoji pozornost na orientaci v materiálu či pochopení, jak s ním pracovat, zbývá mu už méně kapacity na samotnou studijní činnost. Na přehlednou a konkrétní realizaci zásad Universal Design se můžete podívat zde.

Videokonferenční hodina

Jde o typ výuky, při kterém dochází k současnému přenosu zvuku, obrazu a dat mezi více účastníky internetového videohovoru.

Výukové video

Jedná se o audiovizuální materiál, který je připraven či upraven pro účely výuky. Je důležité promyslet, jakého vzdělávacího cíle chceme dosáhnout, a naplánovat k výukovému videu návazné úkoly (např. řízenou diskuzi, samostatnou práci, kvíz či další aktivity). Video můžeme vytvořit sami nebo můžeme použít už existující. Pokud použijeme cizí video, nezapomeňme ale na pravidla zveřejňování a použití cizích autorských děl ve výuce.

Well-being

Česky bychom řekli stav duševní pohody, blahobytu a kvalitně prožívaného života, jak po stránce duchovní, tak fyzické. Jedná se také o snahu o větší smysluplnost a naplněnost života.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info