Tvorba studijních e-materiálů a autorské právo

Shrnutí (TL;DR)

 • Pokud materiály nejsou vaše a jejich zpřístupněním vzniká autorům hmotná škoda, materiály byste ve svých kurzech (ani po ocitování) používat neměli.
 • Podívejte se na doporučení níže.

Autorské právo a bezplatná výuková licence

Při tvorbě e-learningových materiálů uživatelé často narážejí na problém autorských práv. Tato problematika je velice komplexní a rozsáhlá, a tak dává smysl, že jako uživatelům bez právních základů nám dělá potíž určit, jak máme s cizími autorskými díly správně nakládat.

Autorovo dílo je nedotknutelné. Jen on sám má právo říct, jak se s jeho dílem má zacházet. Podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. § 2 ​se autorské dílo definuje jako dílo literární, umělecké nebo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Může mít podobu elektronickou nebo fyzickou a může být také trvalé či dočasné. Autorská práva se na dílo vztahují každopádně po celý autorův život i 70 let po jeho smrti a autorský zákon musejí dodržovat jak studující, tak vyučující.

Vyučující může využít bezplatné zákonné výukové licence, která povoluje používat ve výuce i jiná díla než svoje. Je ale důležité dodržovat zásady etiky a respektovat autorské právo ve všech oblastech – kupříkladu nestačí citovat pouze textové publikace. Musíme také kontrolovat licencecitovat i ilustrační obrázky, fotografie a další média.

Která autorská díla můžu do studijních materiálů zařadit?

Zounek s kolegy uvádějí, za jakých podmínek může vyučující studijní materiály obsahující autorské dílo či díla zpřístupnit (ZOUNEK et al., 2021: 138–140). Dílo či díla musejí spadat alespoň pod jednu z následujících kategorií:

 1. vlastní autorská díla,
 2. díla zařazená pod otevřenou licenci (např. Creative Commons),
 3. díla, s jejichž zveřejnění autor, respektive držitel majetkového práva souhlasil,
 4. dílo studujících, které vytvořili v rámci plnění studijních povinností,
 5. zaměstnanecké dílo, které vzniklo v rámci Masarykovy univerzity (např. materiály kolegy),
 6. odkaz na zveřejněné autorské dílo, s jehož uveřejněním autor souhlasil,
 7. plně ocitované ilustrační části autorských děl, které jsou v rozsahu nezbytném pro sledovaný účel výuky.

A jak můžu autorská díla v rámci výukové licence použít?

Nejjednodušší formou poskytnutí je odkazovat na autorská díla zveřejněná jinde na internetu. I v tomto případě je ale nutné ověřit, že autor se zveřejněním souhlasí (tedy neobstojí, pokud by materiály byly nasdíleny např. z ww.ulož.to či jiné podobné webové úložny).

Autorský zákon navíc umožňuje využít bezplatné zákonné výukové licence pouze v případě, že se dodrží obecné podmínky. Splnění podmínek se ověřuje pomocí tzv. třístupňového testu, který upravuje § 29 autorského zákona. Podmínky dané třístupňovým testem jsou:

 1. zákonné licence (včetně bezplatné zákonné výukové licence) lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených zákonem,
 2. užití nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla a
 3. nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora (Boháček 2022, 164).

Třístupňový test využijeme ve chvíli, kdy aplikujeme nějakou výjimku či omezení ze zákona (jako výjimka z autorského zákona se definuje právě i bezplatná výuková licence) a chceme použít cizí autorská díla. Cílem testu je chránit autory díla především.

I když tedy splníme všechny konkrétní podmínky pro výukovou výjimku, ještě se musíme ujistit, že daný materiál obstojí i v obecných podmínkách předložených třístupňovým testem.

Zdroje
 • BOHÁČEK (2022). Comments on Copyright Aspects of Use of Copyright Works in Digital Teaching. Acta Informatica Pragensia [online]. 2022, 11(2), 152–178 [cit. 2022-10-02]. ISSN 18054951. Dostupné z: doi:10.18267/j.aip.178

 • Centrum pro podporu e-learningu ÚK UK. Metodika a možnosti hodnocení e-learningu na Univerzitě Karlově. Univerzita Karlova. Centrum pro podporu e-learningu [online]. Praha, 2019 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://dl.cuni.cz/metodika/

 • MANĚNA at al. (2015). Moderně s Moodlem. Jak využít e-learning ve svůj prospěch? Vyd. 1. Praha: CZ.NIC.

 • ZOUNEK at al. (2021). E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi. Vyd. 2., aktualizované. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Kam dál?

Shrnutí článku a doporučení

 1. Zveřejňujte primárně vlastní materiály.
 2. Odkazujte na ostatní weby, pokud mají povolení od autora dílo zveřejnit.
 3. Hledejte materiály, které jsou dostupné pod některou volnou licencí.
 4. Ptejte se autora, jestli můžete daný materiál použít.
 5. Podělte se o svoje studijní materiály s kolegy a využívejte těchto materiálů navzájem.
 6. Pečlivě citujte, a to i obrázky a další mediální soubory.

Jednoduchá poučka zní tak, že pokud nejsou materiály vaše a zpřístupněním materiálů vzniká autorům hmotná škoda, materiály byste ve vlastních kurzech (ani po ocitování) používat neměli.

Mohlo by vás dále zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info