Pedagogika

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky v závislosti na zvoleném přijímacím řízení (půlnoc 27. 8. 2020 nebo 30. 11. 2020)

Co se naučíte

Jaké jsou zákonitosti učení? Jak funguje škola a školské systémy? Jaké je chování žáků ve třídě a jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy? Jak se mění vzdělávání ve věku digitálních technologií? To jsou jen některé z otázek, které si klademe při studiu pedagogiky. Hledání odpovědí výzkumnými metodami je důležité nejen pro nové vědecké poznatky, ale také jako základ pro inovace ve vzdělávání, které jsou v současné době tak palčivou otázkou. Přidáte se k nám?

Tento program si klade za cíl především rozvinout a prohloubit vaše znalosti a dovednosti z bakalářského stupně studia. Budete rozvíjet nejen svoje kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, ale i své schopnosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání.

Studium pedagogiky právě na Ústavu pedagogických věd je jedinečné v několika aspektech. V rámci studia máte možnost zvolit si některou ze studijních specializací a zaměřit se tak na oblast pedagogiky, která je vám blízká. Na našem ústavu si také sami vytvoříte svůj studijní plán. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů můžete vybírat zcela libovolně.

Jdeme s dobou a společně se studenty zkoumáme nové trendy v oblasti vzdělávání. Také pravidelně hostíme odborníky ze zahraničí, kteří s námi sdílejí své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy. Sami budete mít také příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. Povinnou součástí programu je i odborná praxe. Již během studia se tedy seznámíte s možnostmi budoucího profesního uplatnění.

Je studium programu pro vás?

  • Absolvovali jste bakalářský program Pedagogika nebo příbuzný obor?
  • Jste profesionál nebo absolvent vysoké školy a chcete si rozšířit vzdělání nebo doplnit kvalifikaci?
  • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?
  • Zajímá vás teorie učení a chování žáků?
  • Zajímají vás moderní postupy při učení?

Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

Kombinovaná forma studia

Výuka v rámci kombinované formy studia probíhá typicky v pátek – dopoledne i odpoledne, a to jedenkrát za čtrnáct dnů. Díky využívání online výukových systémů však můžete studovat prakticky odkudkoliv a kdykoliv.

Praxe

Součástí programu je povinná praxe, pomocí které získáte nebo si prohloubíte praktické dovednosti a kompetence pro práci ve vzdělávacích institucích (školské správě), ve vzdělávací politice, na poli přípravy a realizace pedagogického výzkumu ve školských i mimoškolských institucích, nebo pro práci v konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných i vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení.

Cílem praxe je získat konkrétní pracovní zkušenosti, seznámit se s pracovními podmínkami, náplní práce příslušných pracovníků a pracovními nároky. Posluchači se komplexně seznámí s každodenním fungováním a kulturou konkrétní instituce či oddělení tak, aby si mohli vyzkoušet vlastní schopnosti a předpoklady k práci v oblasti vzdělávání. Ke klíčovým cílům praxe patří „samostatná“ práce studentů. Našimi partnery při realizaci praxí jsou např. odbory školství na krajských či městských úřadech, centra volného času, různé školy a školské organizace.

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete schopni naplánovat, realizovat a vyhodnotit pedagogický výzkum. Zvládnete analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin a navrhnout odpovídající vzdělávací aktivity. Budete umět využívat širokou škálu vzdělávacích metod a tvořivě je upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin. Dokážete také provádět koncepční, organizační a projektovou činnost ve školství i mimoškolním vzdělávání.

Uplatníte se v různých vzdělávacích institucích, školských i mimoškolských institucích, konzultačních společnostech, různých neziskových organizacích nebo ve státních výchovných a vzdělávacích institucích.

Našimi absolventy jsou například lektoři v institucích formálního i neformálního vzdělávání, výzkumníci, poradci, žurnalisté, pracovníci v institucích státní správy a samosprávy, nebo projektoví pracovníci.

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do magisterských studijních programů - nástup ke studiu od podzimu 2020
— Termín podání přihlášky do půlnoci 27. 8. 2020

Dodatečné přijímací řízení do navazujícího magisterského programu Pedagogika se specializací Školská správa a vzdělávací politika. Požadavky pro přijímací řízení: dodání motivačního dopisu a elektronické verze bakalářské práce z předchozího studia. Rozhodnutí bude učiněno distančně.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen:Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo obsahově podobného studijního oboru.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek programu Pedagogika. Délka písemného testu je 60 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru/programu Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav pedagogických věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

27. 7. – 27. 8. 2020

Termín pro podání přihlášek

Dodatečné přijímací řízení do magisterských studijních programů - nástup ke studiu od podzimu 2020

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: