Informatika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studiem bakalářského studijního programu Informatika získáte základní vzdělání v tomto vědním oboru. Čeká vás studium programovacích jazyků, principů návrhu a implementace algoritmů, ale také studium nezbytných technologií týkajících se například počítačových sítí a informační bezpečnosti. Seznámíte se také s nezbytnou teorií výpočetní složitosti a narazíte i na problémy, které žádný počítač na světě nikdy nespočítá. Poznáte mnoho dalších metod a přístupů souvisejících s návrhem a analýzou komplexních systémů. Na naší fakultě se z vás stane odborník s odpovídajícím analytickým myšlením a komplexním nahlížením na řešení celé řady informatických aspektů, ale i problémů přesahujících do běžného civilního života.

„Chápat informace je více, než je vědět.“

Značnou část svého studia se budete individuálně profilovat volbou nepovinných předmětů. V rámci povinně volitelných předmětů pak můžete své studium zaměřit na vybrané základní oblasti informatiky, jako jsou například počítačová grafika, zpracování dat, informační bezpečnost, síťování, umělá inteligence, bioinformatika či teorie informatiky jako vědní disciplíny. Seznam povinných předmětů a předmětů jednotlivých zaměření je k nahlédnutí ve studijním katalogu Fakulty informatiky. Během studia prvního ročníku lze zcela bezproblémově přestoupit do sesterského studijního programu Programování a vývoj aplikací.

Své studium můžete doplnit také zapojením se do výzkumných aktivit učitelů nebo spoluprací s komerční firmou, která je průmyslovým partnerem fakulty.

Je studium programu pro vás?

Studium na fakultě informatiky je náročné zejména na schopnost abstraktního myšlení a osobní zodpovědnost při studiu. Máte pochybnosti, jestli studium zvládnete? Spolehlivým ukazatelem je pro vás lehkost, se kterou zvládáte středoškolskou matematiku, případně zájem o logické hádanky či úspěchy v různých šifrovacích hrách.

„Baví mě učit se do šířky, studovat rozličná zákoutí oboru a Fakulta informatiky MU mi v tomto ohledu bohatě vychází vstříc. Můžu si vybrat z rozmanité škály předmětů z mnoha odvětví oboru, které vyučují odborníci, kteří své nadšení dokážou předat i svým studentům.“

Matěj Grabovský Matěj Grabovský
student informatiky

Praxe

Ve studijním programu Informatika není povinná externí praxe.

Chcete vědět víc?

https://www.fi.muni.cz/admission/bc/informatics.html.cs

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského studijního programu typicky pokračují ve studiu v navazujícím magisterském stupni studia. Ani bezprostřední uplatnění na trhu práce však není problém, jako kvalitní odborníci v oboru budete vysoce ceněni. Můžete například pracovat na řadě pozic se zaměřením na programování či informační technologie.

„Fakulta informatiky mi dala skvělý základ pro pokračování ve studiu na Cambridge a také prostor na rozběhnutí svých prvních firem. Nabytých znalostí dodnes využívám například i v našem startupu Operam, kde se věnujeme využití optimalizačních algoritmů v marketingu hollywoodských filmů.“

Jakub Jurových Jakub Jurových
absolvent informatiky a spoluzakladatel startupu Operam

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Bakalářské studium Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test Uchazečům do jednooborového studia Informatika, Programování a vývoj aplikací nebo Kyberbezpečnost bude prominuta přijímací zkouška v případě, že nebyli již dříve zapsaní k bakalářskému studiu na FI MU (u programu Informatika, kde lze volit více studijních plánů, je třeba mít navíc jednooborové studium označeno jako první prioritu) a řádně doloží splnění některého z následujících kritérií: a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do 2. 4. 2024 včetně mezi 20 % nejlepších, b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do 2. 4. 2024 včetně mezi 45 % nejlepších, c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů, c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5, d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130 a současně jejich studijní průměr na střední škole za poslední 4 roky ze všech předmětů na konci školního roku (u posledního ročníku se počítá výsledek v pololetí) jejich studia není horší než 1,5, (nejedná se o průměr průměrů z jednotlivých roků, ale o průměr všech známek přes všechny uvažované roky) e) finalista Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti (pořádané AFCEA,https://www.kybersoutez.cz/), f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola (pokud soutěž nemá okresní kolo, tak kola krajského)středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu), nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer), g) úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika., h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které označí a doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni. https://www.fi.muni.cz/admission/guide.html

Doporučená literatura

S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Informatika jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Informatika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Jana Zemanová

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.