Informační studia a knihovnictví

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Přemýšlíte nad tím, jak informace pronikají naší každodenností a jak mění politická, vzdělávací i společenská rozhodnutí? Studiem bakalářského programu Informačního studia a knihovnictví můžete lidem pomoci tento stav zlepšit. Podpořte s námi knihovny i školy v tom, aby byly místem, ze kterého vychází vzdělání a demokracie. U nás měníme lidi, instituce a technologie.

Náplň programu v sobě zahrnuje spojení oblastí práce s technologiemi, zpracování informací a knihovny. Podle vaší volby se tak naučíte dělat v těchto oblastech špičkové výzkumy, pracovat na projektech, tvořit aplikace a navrhovat služby, nebo můžete být skvělým knihovníkem či informačním vědcem.

Na výběr budete mít ze čtyř volitelných profilací: Design informačních služeb, Technologie ve vzdělávání, Informační a datový management a Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu.

Díky nízkému počtu studentů se můžete těšit na individuální přístup a respektování vašich vzdělávacích potřeb. Budete mít možnost výběru z široké škály volitelných předmětů, online kurzů, praktických workshopů, praxí, stáží nebo zahraničních pobytů.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás průnik technických, humanitních a sociálně-vědních oborů?
  • Zajímají vás technologie, ale spíše pohled na jejich uživatele než na matematické teoretické základy?
  • Chcete pomáhat lidem v práci s informacemi a kritickém myšlení?
  • Chcete pracovat na inovacích ve vzdělávání?

Podívejte se na studijní portfolia našich magisterských studentů: https://kisk.phil.muni.cz/studenti/portfolia-studentu

Kombinovaná forma studia

Povinné kurzy jsou koncentrovány do páteční výuky, což umožňuje synergické spojení studentů prezenčního a kombinovaného studia (ti mají výuku určenou jednou za tři týdny) a efektivní transfer znalostí mezi praxí a univerzitou.

Studenti v kombinované formě přinášejí studiu specifickou kvalitu a snažíme se jim výuku přizpůsobovat maximálně na míru. Výjimkou nejsou volitelné předměty vyučované blokově v sobotu nebo zkušební termíny v pozdních odpoledních hodinách. Pro více informací navštivte stránku: https://kisk.phil.muni.cz/uchazeci/kombinovane-studium

„Lidé, technologie a informace.“

Praxe

Během studia vás čekají praxe v knihovnách, firmách, neziskových organizacích, nakladatelstvích atd. Aktuální nabídku si můžete prohlédnout zde: https://jobbox.knihovna.cz/praxe-a-staze/nabidka-pro-bakalarske-studenty.

Praxi si můžete domluvit také sami po konzultaci s vyučujícím. Rozsah je volitelný od 40 hodin koncentrovaných do libovolného semestru studia, po téměř libovolnou hodnotu dle vašeho času a zájmu.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia vás čeká široké spektrum uplatnění – od ředitelů knihoven přes odborníky na online vzdělávání či marketing. Také se uplatníte v IT firmách na pozicích technické podpory nebo třeba jako odborníci na vzdělávání v knihovnách.

Dále najdete své místo v knihovnách, informačních centrech, informačních službách a na akademických pracovištích, ve veřejných službách a v neziskovém sektoru. Dalšími možnostmi jsou PR a reklamní agentury, konzultační a poradenská činnost, vzdělávání, start-up sféra nebo vlastní podnikání.

Usilujeme o to, aby naši absolventi byli těmi, kdo definují nové pracovní pozice a určují směr na trhu práce. Podívejte se na profily některých našich absolventů https://kisk.phil.muni.cz/o-nas/absolventi.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě středoškolského prospěchu ze čtyř předmětů stanovených fakultou dle vlastní volby uchazeče: anglický jazyk, český (slovenský) jazyk, čínština, dějepis, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
  1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
  2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 30


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Informační studia a knihovnictví jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Informační studia a knihovnictví? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.