Tlumočnictví českého znakového jazyka

Překonáváme jazykové a kulturní bariéry

Představení studijního programu

Studijní program Tlumočnictví českého znakového jazyka má za cíl především přípravu kvalifikovaných odborníků zajišťujících adekvátní tlumočnické a překladatelské služby pro sluchově postižené občany České republiky, na které mají podle platné legislativy tito občané nárok. Z principu jde o mezioborové studium, které kombinuje poznatky teoretické lingvistiky a sociální službu: český znakový jazyk je studován v kontextu lingvistického popisu jiných přirozených jazyků a jeho praktická znalost je využívána ve službách pro neslyšící a nedoslýchavé.

Zaměření studia lze strukturovat na tři vzájemně propojené oblasti: i) teoretické znalosti z oblasti obecné lingvistiky; ii) praktické zvládnutí českého znakového jazyka; iii) specifické profesní znalosti a dovednosti tlumočníka.

Velký důraz, především v první části studia, je kladen na zvládnutí českého znakového jazyka. Vysoká úroveň kompetence v tomto jazyce je základem pro samostatný výkon profese tlumočníka a překladatele českého znakového jazyka. Zapojení rodilých mluvčích s pedagogickými zkušenostmi na pozici lektorů zajišťuje kontakt studentů s přirozenou podobou českého znakového jazyka. Teoretický lingvistický aparát jim pak umožňuje porozumět tomuto jazyku jako systému s dobře definovanými pravidly, které se i přes rozdílnou fyzikální realizaci ve své abstraktní podobě příliš neliší od ostatních přirozených jazyků. Taková reflexe urychluje a prohlubuje osvojení jazyka na praktické rovině. Odborné nejazykové znalosti jsou získávány především v oblastech sociální práce (tlumočení je v řadě situací ze zákona chápáno jako sociální služba), relevantní legislativy ČR a komunity neslyšících (kulturní a historický kontext, diferenciace příjemců služeb atd.).

Všechny zmíněné vrstvy studia se prolínají v kurzech zaměřených na vlastní tlumočení, ve kterých je kombinována teoretická a praktická příprava. Součástí studia je povinná praxe v organizacích zajišťujících tlumočení.

V současné době neexistuje v České republice vysokoškolský studijní program srovnatelného zaměření, což se promítá do nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Za relevantní vzdělání tlumočníka českého znakového jsou momentálně považovány komerční kurzy (certifikát České komory tlumočníků znakového jazyka), případně studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2016 je v provozu studijní obor Tlumočnictví českého znakového jazyka na Vyšší odborné škole v Hradci Králové, jehož fungování je v tuto chvíli obtížné zhodnotit.

Program je vhodný jednak pro zájemce přímo o práci tlumočníka českého znakového jazyka, jednak pro zájemce o sociální práci nebo poznávání přirozeného jazyka. Profilaci si student může určit výběrem kombinace studijních programů (do určité míry i výběrem volitelných kurzů).

Praxe

Povinná praxe zahrnuje 350 hodin tlumočení přes organizace zprostředkující tlumočnické služby. Praxe bude plněna v rámci předmětů Praxe a supervize v sociální práci I a II (každý po dvou kreditech, ve studijním plánu v pátém a šestém semestru).

Předpokládá se, že studenti ještě před samotnou praxí (tedy mezi prvním a čtvrtým semestrem studia) navštíví určitý počet pracovišť zajišťujících tlumočení, a to v rámci praktických předmětů tlumočnického bloku (Tlumočení mezi češtinou a ČZJ I-IV, Sebeřízení a neziskový sektor, Praktické náležitosti tlumočnické profese). Na exkurzích si studenti udělají hrubou představu o zařízeních, mezi kterými si později budou vybírat realizaci praxe.

Cílem praxí je i) seznámit studenty s různými typy zařízení a tím zkrátit adaptační období po nástupu do zaměstnání a vytvořit předpoklady pro rychlý odborný růst; ii) zahájit přímé tlumočení studentů v reálných situacích.

Předmět Praxe a supervize v sociální práci I zahrnuje minimálně 50 hodin náslechů tlumočení a 100 hodin přímého tlumočení. Přímé tlumočení je rozděleno následovně:

i) 35 % tlumočení ve školství (35 hod.);

ii) 30 % komunitní tlumočení (30 hod.);

iii) 35 % nespecifikovaného tlumočení (35 hod.).

Za tlumočení ve školství se považuje tlumočení na úrovni MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. Tlumočení může probíhat jak v inkluzi, tak na speciální škole. Za komunitní tlumočení se pro tyto účely považuje tlumočení pro soukromou osobu u osobního jednání. Typickými příklady jsou tlumočení u lékaře, u soudu a na úřadě. Nespecifikované tlumočení si student volí sám. Je výhodou do této kategorie zařadit tlumočení, na které se chce student specializovat ve svém profesním zaměření. Určitou část přímého tlumočení lze nahradit překladem, maximálně však v rozsahu 25 % (25 hod.).

Praxe a supervize v sociální práci II zahrnuje 200 hodin přímého tlumočení, které je rozděleno ve stejném poměru jako v předcházejícím semestru:

35 % tlumočení ve školství (70 hod);

ii) 30 % komunitní tlumočení (60 hod.);

iii) 35 % nespecifikovaného tlumočení (70 hod.).

Také zde lze určitou část přímého tlumočení nahradit překladem (maximálně 25 %, tedy 50 hod.). V průběhu praxe si student vede deník praxe a tlumočnický deník ve standardní úpravě (šablona).

Na konci každého z předmětů, v němž student realizuje praxi, proběhne závěrečné setkání. Studenti si vzájemně, prostřednictvím krátkých příspěvků, představí zařízení, kde absolvovali praxi, stručně popíší svoji činnost a získané zkušenosti. Před závěrečným studenti odevzdají k zhodnocení deník praxe a tlumočnický deník, který jim bude vrácen. Závěrečné setkání bude současně vypsáno jako zápočtový termín.

Praxi lze plnit v průběhu celého studia, doporučený studijní plán je ovšem nastaven tak, že počítá s nulovou vstupní znalostí českého znakového jazyka a předpokládá dostatečnou jazykovou úroveň pro výkon praxe až ve třetím ročníku. V případě studentů, kteří již aktivně jako tlumočníci působí, lze požadovaný počet odtlumočených hodin v rámci jejich pracovního poměru uznat jako povinnou praxi nebo její část (v závislosti na typech tlumočnických situací popsaných výše).

Uplatnění absolventů

Studium programu Tlumočnictví českého znakového jazyka primárně směřuje k uplatnění absolventů jako tlumočníků v rámci systému distribuce tlumočnických a překladatelských služeb českým sluchově postiženým občanům České republiky (tedy k práci přes organizace zprostředkující tlumočení pro tuto skupinu příjemců). Program ovšem vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na jakékoliv pracovní pozici vyžadující reprezentativní vystupování a dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti v mateřském (případně cizím) jazyce. Po zvládnutí teoretických lingvistických přístupů, které jsou částí programu, je absolvent připraven vykonávat nejen úkoly, které předpokládají pochopení struktury mateřského nebo cizího jazyka, ale zastat i jakékoliv jiné pozice, na kterých je vyžadováno analytické myšlení.

Níže je uvedeno několik příkladů pracovních oblastí (I-V) a typů pozic (1-6) vhodných pro absolventy programu.

I) tlumočení v oblasti sociální práce

1. jako tlumočník při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí sluchově postižených občanů; např. ve zdravotnictví, sociální oblasti (Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, matriky a další úřady), v soudnictví a při jednání s Policií ČR, dále při příležitosti svateb, narození dítěte, zajištění péče o seniora, dědictví, pohřbů, jednání s pojišťovnami, bankami, právníky, řemeslníky atd.

II) tlumočení v oblasti vzdělávání

2. jako asistent pedagoga při zajišťování integrace/inkluze na běžných i speciálních školách

III) tlumočení v jiných oblastech

3. jako tlumočník v pracovním prostředí (vnitřní a vnější firemní komunikace, odborný seminář) a na kulturních a společenských akcích (např. konference, plesy, divadelní představení)

IV) překlad

4. jako překladatel mezi češtinou (případně jiným mluveným jazykem) a českým znakovým jazykem (písemná komunikace s úřady a institucemi, překlady zákonů, webových stránek apod.)

5. jako řídící pracovník v překladatelských agenturách

V) lingvistika

6. jako redaktor, editor, lexikograf, anotátor jazykových dat

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí budou zveřejněny 1. listopadu se zahájením přijímacího řízení.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Absolvent bakalářského studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka může pokračovat ve studiu jakéhokoliv navazujícího magisterského programu. S akreditací navazujícího magisterského programu Tlumočnictví českého znakového jazyka se počítá v budoucnu, v současné době ovšem akreditováno není. Jako ideální se pro absolventy bakalářského stupně v tuto chvíli jeví zvolit navazující magisterské studium (podle zaměření absolventa):

a) filologického zaměření (na Filozofické fakultě): programy Obecná jazykověda nebo výběr konkrétní filologie, ovládá-li absolvent příslušný jazyk na požadované úrovni;

b) pedagogicko-sociálního zaměření (na Pedagogické fakultě): programy Speciální pedagogika - se zaměřením na logopedii a surdopedii, Speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii a znakový jazyk (studijní program primárně určený pro studenty se sluchovým postižením), Speciální pedagogika - komunikační techniky, Specializace v pedagogice (učitelství konkrétních předmětů), Sociální pedagogika a volný čas (na Fakultě sociálních studií)- Sociální práce.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/jazyk/index.html

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.