Tlumočnictví českého znakového jazyka

Překonáváme jazykové a kulturní bariéry.

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Studijní program Tlumočnictví českého znakového jazyka má za cíl především přípravu kvalifikovaných odborníků zajišťujících adekvátní tlumočnické a překladatelské služby pro sluchově postižené občany České republiky, na které mají podle platné legislativy tito občané nárok. Z principu jde o mezioborové studium, které kombinuje poznatky teoretické lingvistiky a sociální službu: český znakový jazyk je studován v kontextu lingvistického popisu jiných přirozených jazyků a jeho praktická znalost je využívána ve službách pro neslyšící a nedoslýchavé.

Zaměření studia lze strukturovat na tři vzájemně propojené oblasti: i) teoretické znalosti z oblasti obecné lingvistiky; ii) praktické zvládnutí českého znakového jazyka; iii) specifické profesní znalosti a dovednosti tlumočníka.

Velký důraz, především v první části studia, je kladen na zvládnutí českého znakového jazyka. Vysoká úroveň kompetence v tomto jazyce je základem pro samostatný výkon profese tlumočníka a překladatele českého znakového jazyka. Zapojení rodilých mluvčích s pedagogickými zkušenostmi na pozici lektorů zajišťuje kontakt studentů s přirozenou podobou českého znakového jazyka. Teoretický lingvistický aparát jim pak umožňuje porozumět tomuto jazyku jako systému s dobře definovanými pravidly, které se i přes rozdílnou fyzikální realizaci ve své abstraktní podobě příliš neliší od ostatních přirozených jazyků. Taková reflexe urychluje a prohlubuje osvojení jazyka na praktické rovině. Odborné nejazykové znalosti jsou získávány především v oblastech sociální práce (tlumočení je v řadě situací ze zákona chápáno jako sociální služba), relevantní legislativy ČR a komunity neslyšících (kulturní a historický kontext, diferenciace příjemců služeb atd.).

Všechny zmíněné vrstvy studia se prolínají v kurzech zaměřených na vlastní tlumočení, ve kterých je kombinována teoretická a praktická příprava. Součástí studia je povinná praxe v organizacích zajišťujících tlumočení.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Povinná praxe zahrnuje 480 hodin a je rozdělena na 430 hodin tlumočení přes organizace zprostředkující tlumočnické služby a 50 hodin tlumočení v komunitních organizacích neslyšících.

Předpokládá se, že studenti ještě před samotnou praxí (tedy mezi prvním a čtvrtým semestrem studia) navštíví určitý počet pracovišť zajišťujících tlumočení, a to v rámci praktických předmětů tlumočnického bloku (Tlumočení mezi češtinou a ČZJ I-IV, Sebeřízení a neziskový sektor, Praktické náležitosti tlumočnické profese). Na exkurzích si studenti udělají hrubou představu o zařízeních, mezi kterými si později budou vybírat realizaci praxe.

Cílem praxí je i) seznámit studenty s různými typy zařízení a tím zkrátit adaptační období po nástupu do zaměstnání a vytvořit předpoklady pro rychlý odborný růst; ii) zahájit přímé tlumočení studentů v reálných situacích.

Předmět Praxe a supervize v sociální práci I zahrnuje minimálně 50 hodin náslechů tlumočení a 100 hodin přímého tlumočení

Praxe a supervize v sociální práci II zahrnuje 200 hodin přímého tlumočení.

Praxi lze plnit v průběhu celého studia, doporučený studijní plán je ovšem nastaven tak, že počítá s nulovou vstupní znalostí českého znakového jazyka a předpokládá dostatečnou jazykovou úroveň pro výkon praxe až ve třetím ročníku. V případě studentů, kteří již aktivně jako tlumočníci působí, lze požadovaný počet odtlumočených hodin v rámci jejich pracovního poměru uznat jako povinnou praxi nebo její část.

Účelem praxe v komunitě neslyšících (50 hodin) je seznámit studenty s komunitou. Budou pomáhat při organizaci kulturních a sportovních událostí. Předpokládáme, že studenti budou schopni plnit takové úkoly již od druhého semestru studia. Aby úspěšně ukončili předměty Cvičení v českém znakovém jazyce II, IV a VI, musí splnit praxi v komunitě (17, 17 a 16 hodin).

Uplatnění absolventů

Studium programu Tlumočnictví českého znakového jazyka primárně směřuje k uplatnění absolventů jako tlumočníků v rámci systému distribuce tlumočnických a překladatelských služeb českým sluchově postiženým občanům České republiky (tedy k práci přes organizace zprostředkující tlumočení pro tuto skupinu příjemců). Program ovšem vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na jakékoliv pracovní pozici vyžadující reprezentativní vystupování a dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti v mateřském (případně cizím) jazyce. Po zvládnutí teoretických lingvistických přístupů, které jsou částí programu, je absolvent připraven vykonávat nejen úkoly, které předpokládají pochopení struktury mateřského nebo cizího jazyka, ale zastat i jakékoliv jiné pozice, na kterých je vyžadováno analytické myšlení.

Níže je uvedeno několik příkladů pracovních oblastí (I-V) a typů pozic (1-6) vhodných pro absolventy programu.

I) tlumočení v oblasti sociální práce

1. jako tlumočník při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí sluchově postižených občanů; např. ve zdravotnictví, sociální oblasti (Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, matriky a další úřady), v soudnictví a při jednání s Policií ČR, dále při příležitosti svateb, narození dítěte, zajištění péče o seniora, dědictví, pohřbů, jednání s pojišťovnami, bankami, právníky, řemeslníky atd.

II) tlumočení v oblasti vzdělávání

2. jako asistent pedagoga při zajišťování integrace/inkluze na běžných i speciálních školách

III) tlumočení v jiných oblastech

3. jako tlumočník v pracovním prostředí (vnitřní a vnější firemní komunikace, odborný seminář) a na kulturních a společenských akcích (např. konference, plesy, divadelní představení)

IV) překlad

4. jako překladatel mezi češtinou (případně jiným mluveným jazykem) a českým znakovým jazykem (písemná komunikace s úřady a institucemi, překlady zákonů, webových stránek apod.)

5. jako řídící pracovník v překladatelských agenturách

V) lingvistika

6. jako redaktor, editor, lexikograf, anotátor jazykových dat

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: motivační dopis

    Motivační dopis: Motivační dopis tvoří doplněk k výsledku Testu studijních předpokladů. Výsledek TSP má váhu 60 % a ohodnocení motivačního dopisu 40 %. Dopis napište formou odpovědí na níže uvedené otázky a úkoly přímo do e-přihlášky - rubrika "Doplňující text" do 29. 2. 2020. Maximální doporučená délka je 2000 znaků.

    Otázky:

  • 1. Z čeho vychází váš zájem o znakový jazyk nebo komunitu neslyšících?
  • 2. Popište svůj vztah ke studiu jazyka a textů obecně (např. literární soutěže,jazykové kurzy, vlastní četba v cizím jazyce, práce v zahraničí nebo jiné zkušenosti s cizími jazyky apod.).
  • 3. Popište svůj vztah k pohybové aktivitě (sport, tanec, divadlo apod.).
  • 4. Jaké je vaše představa o pracovním uplatnění?
  • 5. Ve kterém zákoně najdeme komunikační formy osob se sluchovým postižením a jaké jsou tyto formy?

Kritéria hodnocení

Za každé téma motivačního dopisu lze získat 1-3 body (celkem tedy maximálně 15 bodů). Hranice úspěšnosti je 9 bodů (60 %). Výsledek TSP má váhu 60 % a ohodnocení motivačního dopisu 40 %. Uchazečům, kteří uspějí v případě motivačního dopisu, bude k výsledku motivačního dopisu přičteno 60% z hodnoty TSP. Tito uchazeči budou seřazeni k přijetí na základě celkového výsledku.

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Absolvent bakalářského studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka může pokračovat ve studiu jakéhokoliv navazujícího magisterského programu. S akreditací navazujícího magisterského programu Tlumočnictví českého znakového jazyka se počítá v budoucnu, v současné době ovšem akreditováno není. Jako ideální se pro absolventy bakalářského stupně v tuto chvíli jeví zvolit navazující magisterské studium (podle zaměření absolventa):

a) filologického zaměření (na Filozofické fakultě): programy Obecná jazykověda nebo výběr konkrétní filologie, ovládá-li absolvent příslušný jazyk na požadované úrovni;

b) pedagogicko-sociálního zaměření (na Pedagogické fakultě): programy Speciální pedagogika - se zaměřením na logopedii a surdopedii, Speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii a znakový jazyk (studijní program primárně určený pro studenty se sluchovým postižením), Speciální pedagogika - komunikační techniky, Specializace v pedagogice (učitelství konkrétních předmětů), Sociální pedagogika a volný čas (na Fakultě sociálních studií)- Sociální práce.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/jazyk/index.html

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: