Religionistika

K základům lidské kultury.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete porozumět hodnotovým základům lidských kultur a orientovat se v informacích o problémech současného světa?

Díky studiu religionistiky na Masarykově univerzitě získáte ucelené znalosti o hlavních náboženských tradicích minulosti i současnosti v jejich celospolečenských souvislostech. Vedle základního přehledu hlavních tradic vám široká nabídka volitelných kurzů umožní zaměřit se na konkrétní oblast a náboženství dle vlastních zájmů.

Prakticky se naučíte vyhledávat spolehlivé informační zdroje, kriticky je využívat a aplikovat své znalosti v kvalitním ústním i písemném projevu. Získáte vhled do základních postupů studia náboženství a v případě zájmu budete mít možnost osvojit si základy některého z nabízených pramenných jazyků. Jsou jimi například arabština, latina, sanskrt, japonština nebo čínština.

V jednooborovém studiu a hlavním plánu získáte také základy vědecké práce včetně znalosti specializovaných metod výzkumu. Naučíte se základům metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budete mít možnost seznámit se s experimentálním výzkumem a pracovat s historickými prameny.

Díky podpoře mezioborového přístupu se obeznámíte s postupy několika humanitních a společenskovědních oborů.

V průběhu studia budete mít možnost zúčastnit se pravidelných exkurzí a zapojit se do četných studentských aktivit. Například do filmového a debatního klubu nebo studentského oborového časopisu Sacra.

Součástí studia je také možnost vyjet na zahraniční stáž prostřednictvím programů ERASMUS+ a CEEPUS.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímalo by vás zkoumat náboženství jako jevy lidské kultury, které se odrážejí v nejrůznějších oblastech lidské činnosti?
 • Chcete porozumět problémům současného světa, ve kterém se v míru i konfliktu potkává mnoho rozdílných kultur?

Praxe

Praxe není povinnou součástí tohoto studijního programu. Zkušenosti s konkrétní praxí můžete načerpat prostřednictvím některých volitelných kurzů, do kterých jsou zapojeni odborníci z kulturních institucí, veřejně prospěšných organizací či médií.

Chcete vědět víc?

http://religionistika.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se budete orientovat v hlavních náboženských tradicích, budete umět kriticky pracovat s informacemi a využívat relevantní zdroje k aktuálním, daty podloženým analýzám. Naučíte se odborné závěry kvalitně prezentovat v ústním i písemném projevu.

Své schopnosti i mezikulturní přehled uplatníte ve školství, v kulturních institucích, jakými jsou muzea či galerie, ve specializovaných oblastech cestovního ruchu, v administrativě, ve veřejně prospěšných organizacích či v médiích.

Podmínky přijetí

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.


E-přihlášky ke studiu podávejte od 1.11. do 28.2.
Oborové zkoušky se konají od 22. 4. do 25. 4.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu písemného testu.

Základní popis zkoušky:

Oborový test má tři části:

 • četba s porozuměním krátkému anglickému textu (20 bodů)
 • otázky s možností výběru správné odpovědi (40 bodů)
 • 5 otevřených otázek (40 bodů)
 • Od uchazečů se očekává základní orientace v dějinách Evropy, všeobecný kulturní rozhled a rámcová znalost nejvýznamnějších textů evropských náboženských tradic, zejména bible.


  Příklad otázky: Buddhismus je náboženství, které původně vzniklo:
  a) v Tibetu
  b) v Indii
  c) v Číně
  d) v Japonsku

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě:
  1. účasti v celostátním kole SOČ v oboru Filozofie, Politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
  2. prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, dějepis, základy společenských věd a jednoho cizího jazyka dle vlastního výběru uchazeče.

  Vyhledejte si přesné podmínky prominutí přijímací zkoušky zde. Úředně ověřené podklady pro prominutí zkoušky vkládejte spolu s vyplněnou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky, kterou najdete zde, přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28.2.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice úspěšnosti v oborové zkoušce: 60

Doporučená literatura

K přijímacímu řízení:
 • Jaromír Schön, Občanský a společenskovědní základ. Náboženství, Kralice na Hané: Computer Media 2012.
 • Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona, český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 1985.
 • Rozšiřující literatura:

 • Bělka, Luboš - Fujda, Milan - Kubovčáková, Zuzana, Náboženství světa II: východní tradice, Brno: Masarykova univerzita 2014. (dostupné online)
 • Filipský, Jan, Encyklopedie indické mytologie: postavy indických bájí a letopisů, Praha: Libri 1998.
 • Horyna, Břetislav a Helena Pavlincová, Judaismus-Křesťanství-Islám, Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2003.
 • Chalupa, Aleš a kol., Náboženství světa I: západní tradice, Brno: Masarykova univerzita 2014. (dostupné online)
 • Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 6. vyd. 2018.
 • Schubert, Kurt, Židovské náboženství v proměnách věků: zdroje, teologie, filosofie, mystika, vyd. 3., rev. Praha: Vyšehrad, 2010.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Religionistika jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Doporučené kombinace

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Religionistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.