Nizozemský jazyk, literatura a kultura

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Denkend aan Holland zie ik brede mogelijkheden. Tento upravený citát ze slavné básně Hendrika Marsmana praví, že když myslím na Nizozemsko, vidím velké možnosti. V originále potom básník vidí velké řeky. A právě tyto velké možnosti studium nizozemštiny nabízí. Chcete-li po velkých řekách vědění doplout do cíle, kde najdete uplatnění, když řeknete: umím nizozemsky, studujte tento obor. Naučíte se od základů jazyk, seznámíte se s jeho gramatickou strukturou a seznámíte se s literaturou tohoto nevšedního jazyka. Budete se také orientovat v kulturní, historické a politické situaci Nizozemska a Belgie a naučíte se také napsat odborný text v nizozemštině, pracovat s odbornými zdroji. Naučíte se také základům odborné a firemní komunikace a naučíte se překládat texty.

Denkend aan Holland, zie ik brede mogelijkheden

A pak už stačí jen odpovědět na některý z mnoha inzerátů poptávajících absolventy oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura. A doplout za vysněnou prací.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia, je však možné abosolvovat předmět Odborná stáž v rámci mezinárodní firmy s oddělením pro nizozemský jazyk a je možné vyjet také na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Výkon praxe je doporučován v posledním semestru či ihned po absolvování studia. Na praxi je také zaměřen předmět s názvem Workshop, kde mají studenti možnost propojit teoretické poznatky s praktickými výstupy.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je jazykově vybaven na úrovni B2 v nizozemštině a je schopen kultivovaného ústího a písemného projevu ve studovaném jazyce, ale i v jazyce mateřském. Je schopen kritického myšelní a je vybaven výbornými znalostmi o jazyce, literatuře, kultuře, historii a politice nizozemsky hovořících zemí.

Absolvent najde snadno uplatnění v mezinárodních firmách či institucích, kde je předpokladem výborná znalost nizozemštiny. Absolvent nachází snadno práci nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi.

Dále se může uplatnit jako překladatel komerčních textů a krásné literatury, jako učitel v jazykové škole nejen v ČR, v diplomatických službách jako pracovník velvyslanectví či českých kulturních center v Nizozemí a může pomáhat při tvorbě slovníků jako jazykový poradce. Další uplatnění najde např. v knihovnách, muzeích, archivech, divadle a v dalších institucích.

Absolvent se také výborně uplatní v turistickém průmyslu jako průvodce, PR manažer v cestovních kancelářích, kde může předávat svoji odbornou znalost Nizozemí.

Podmínky přijetí

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu motivačního dopisu v rozsahu 3000 znaků včetně mezer.

Základní popis zkoušky:
Motivační dopis se píše v češtině/ slovenštině a zájemce o studium v něm uvede, proč chce studovat Nizozemský jazyk, literaturu a kulturu, jakou má zkušenost s nizozemsky mluvícími zeměmi, proč chce studovat na Masarykově univerzitě, a jaké má plány po dokončení bakalářského studia. Motivační dopis vložte ve formátu PDF přímo do vaší e-přihlášky do rubriky Příloha 2. V rubrice zvolte správný typ sbíraného souboru, tj. „Nizozemský jazyk, literatura a kultura: Motivační dopis“, a nezapomeňte kliknout na „Uložit“ dole na stránce. Dopis vložte nejpozději do 8. 4.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. středoškolského prospěchu s průměrem nejvýše do 1,5 z předmětů český/slovenský jazyk a anglický/německý/francouzský jazyk dalších dvou libovolných předmětů dle výběru uchazeče z předmětů stanovených fakultou: čínština, dějepis, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka;
  2. předložení certifikátu CNaVT s úrovní A12 a výše, případně zkoušky Staatsexamen Nt2 I nebo II;
  3. předložení potvrzení o účasti v celostátním kole soutěže v cizích jazycích.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
  1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
  2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Nizozemský jazyk, literatura a kultura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.