Mediteránní studia

Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.

Představení studijního programu

Mediteránní studia jsou dvouletým navazujícím magisterským programem, jehož cílem je prohloubit znalost literárního dědictví středomořského prostoru, a umožnit tak studentům postihnout kořeny evropské civilizace ve Středomoří. Studijní program vychází z antického kulturního odkazu, sleduje jeho další osud a rozvoj především na evropském území Římské říše (a jejích nástupců), podstatně se však také věnuje arabským vlivům ve Středomoří. Studium tohoto programu tak vytváří předpoklady k pochopení kontinuity mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem středozemní oblasti s přesahy do moderní doby.

Studenti získávají důkladný vhled do nejvýznamnějších literárních teorií, které využijí při interpretaci konkrétních literárních textů. V rámci dalších povinných a vybraných povinně volitelných předmětů se studenti zaměřují na novořecký, románský (francouzský, italský, španělský) nebo arabský jazyk a příslušnou literaturu. Dle typu studia studují jeden hlavní jazyk a literaturu, či jeden hlavní a jeden vedlejší.

Důraz je kladen na schopnost samostatné komplexní analýzy literárního textu, na soustavné prohlubování kulturněhistorických znalostí, které studentům umožní nacházet a interpretovat širší literární a historické souvislosti, a na osvojení pokročilých jazykových kompetencí ve vybraném mediteránním jazyce.

Program je určen absolventům bakalářského studia se zájmem o areálové filologicko-literární studium.

V rámci magisterských programů nabízených v České republice je program Mediteránní studia svou koncepcí a zaměřením jedinečný.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studijního programu najdou uplatnění na postech odpovídajících magisterskému stupni vzdělání v knihovnách, muzeích, informačních a vzdělávacích centrech, kulturních nadacích, s ohledem na prakticky orientovanou jazykovou znalost také v kulturně-zahraničních odborech a referátech různých složek administrativy či v oblasti médií. Díky jazykové vybavenosti a znalosti kulturních specifik dané oblasti se mohou uplatnit také v tržním sektoru, např. v cestovním ruchu nebo jako zprostředkovatel obchodních, ale i jiných kontaktů se Středomořím.

Možné uplatnění absolventů se může lišit s ohledem na studovaný jazyk v rámci studijního programu a také podle typu programu.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Podmínkou pro přijetí do studia je prokázání znalostí vybraného jazyka na úrovni, která odpovídá výstupní úrovni bakalářského studia Mediteránních studií, tzn. znalost románského jazyka (francouzština, italština, španělština) na úrovni B1, nebo znalost novořečtiny na úrovni B1, nebo arabštiny na úrovni A2. Dále musí uchazeč o studium prokázat základní orientaci v literatuře, kultuře a historii Středomoří na úrovni státní bakalářské zkoušky z Mediteránních studií. K ústnímu pohovoru si uchazeči připraví seznam četby z mediteránních literatur.

Přijímací zkouška je ve formě písemného jazykového testu z vybraného románského jazyka na úrovni B1, nebo novořečtiny na úrovni B1, nebo arabštiny na úrovni A2 a písemné zkoušky zahrnující otázky z literatury, historie a kultury Středomoří v rozsahu znalostí stanovených pro bakalářskou zkoušku z Mediteránních studií. Uchazeč v rámci přijímacího řízení vybírá pouze jeden jazyk: arabštinu, francouzštinu, italštinu, novořečtinu nebo španělštinu. Délka písemné části přijímací zkoušky je 90 min.

Ústní část zkoušky probíhá formou pohovoru nad přečtenými díly z mediteránních literatur, jejichž seznam uchazeč přinese na písemnou část přijímací zkoušky. Délka pohovoru je cca 20 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100). V písemné části lze získat maximálně 70 bodů, v ústní části maximálně 30 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) nebo velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Mediteránní studia na FF MU. Uznávají se obvykle výsledky, které nejsou starší než jeden semestr. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Doporučená literatura

Doporučená literatura (jazykové učebnice):

  • MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Latitudes 2 : méthode de français A2/B1. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06250-6.
  • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha 3: curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. ISBN 978-84-9778-740-6.
  • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4. ed. Roma: Edilingua, 2009. 198 s. ISBN 9789606632242.
  • IRINI PATHIAKI. Ellinika B. 1. vyd. Athina: Patakis, 2011. 390 s. (případně: Dostálová, Růžena, Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 490 p. ISBN 80-210-2395-3.)
  • Doporučená literatura (literatura, historie, kultura; přehledová znalost):

  • ABULAFIA, David. The great sea: a human history of the Mediterranean. New York: Oxford University Press, 2011. 783 s.
  • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. 2., revidované a doplněné vydání. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2004. 904 s. ISBN 80-86791-10-6.
  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. ISBN 978-80-86791-57-9.
  • OLIVA, Pavel, BURIAN, Jan. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s.
  • TESAŘÍKOVÁ, Pavla. Zeměpisný atlas světa. Vizovice: SHOCart, 2010. 304 s.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent navazujícího magisterského programu Mediteránní studia může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu odpovídajícím jeho zaměření.

Chcete vědět víc?

Výuku novořečtiny a arabštiny zajišťuje Ústav klasických studií, výuka románských jazyků probíhá společně se studenty bakalářského programu na Ústavu románských jazyků a literatur.

Další informace ke studijnímu programu na na Facebooku ÚKS https://www.facebook.com/uksbrno/ a přímo na ÚKS http://classics.phil.muni.cz/o-nas/kontakt.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Markéta Macura

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.