Mediteránní studia

Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Co se naučíte

Tento studijní program navazuje na stejnojmenný bakalářský program Mediteránní studia. Kromě toho je otevřen i těm z vás, kteří u přijímací zkoušky prokážou pokročilou znalost středomořského jazyka a středomořských literatur.

Prohloubíte si poznatky o literárním dědictví Středomoří. Budete sledovat, jak se projevoval literární a kulturní odkaz antiky v dalších obdobích především na evropském území Římské říše. Vaše znalosti se také rozšíří, zejména o arabskou literaturu a vlivy arabské kultury ve Středomoří. Lépe tak pochopíte kontinuitu mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem regionu. Jako studenti literárního studia také poznáte nejvýznamnější literární teorie, které pak využijete při interpretaci konkrétních literárních textů.

Jako magisterští studenti budete mít možnost sami se rozhodnout, v jakých jazycích a literaturách se budete zdokonalovat. Buď si prohloubíte znalost již studovaných jazyků, nebo si nově zvolíte další středomořský jazyk (na výběr máte novořečtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu a arabštinu).

V rámci studia máte možnost získat zkušenosti z mnoha univerzit Středomoří a také se zapojit do velmi činorodého studentského spolku.

Je studium programu pro vás?

 • Nespokojíte se s přehledovými jazykovými a literárními znalostmi o Středomoří?
 • Chcete jít až „na dřeň“ hlubších souvislostí?
 • Láká vás možnost poznat půvaby a taje arabské literatury a kultury?
 • Chcete literární dědictví Středomoří nejen poznat, ale také porozumět jeho nejrůznějším aspektům?
 • Vyhovuje vám individuální přístup?
 • Oceníte možnost získat vlastní zkušenosti v zahraničí, poznat spolužáky i mimo přednáškové místnosti a třeba si s nimi zahrát i divadlo?

Pokud jste odpověděli kladně, je studium programu Mediteránní studia pro vás.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia.

Chcete vědět víc?

Výuku novořečtiny a arabštiny zajišťuje Ústav klasických studií, výuka románských jazyků probíhá společně se studenty bakalářského programu na Ústavu románských jazyků a literatur.

Další informace ke studijnímu programu na na Facebooku ÚKS https://www.facebook.com/uksbrno/ a přímo na ÚKS http://classics.phil.muni.cz/o-nas/kontakt.

Uplatnění absolventů

Vaše možnosti uplatnění se odvíjí od konkrétního zaměření během studia. Vliv má především váš výběr jazyků a případná kombinace v rámci sdruženého studia, ale také vámi investované úsilí. V průběhu studia vás připravíme pro nejrůznější pozice, které vyžadují pokročilou znalost více cizích jazyků, kontextové chápání problémů, kultivovaný písemný a mluvený projev a práci s informacemi. Díky těmto dovednostem budete schopni pružně reagovat na změny struktury pracovního trhu.

Uplatníte se například v knihovnách, muzeích, kulturních nadacích nebo v informačních a vzdělávacích centrech. S ohledem na prakticky orientovanou jazykovou znalost najdete zaměstnání také v kulturně-zahraničních odborech v různých složkách administrativy, v mezinárodních firmách nebo v oblasti médií.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2020

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Podmínkou pro přijetí do studia je prokázání znalosti vybraného jazyka na úrovni, která odpovídá výstupní úrovni bakalářského studia Mediteránních studií, tzn. znalost románského jazyka (francouzština, italština, španělština) na úrovni B1, nebo znalost novořečtiny na úrovni B1, nebo arabštiny na úrovni A2. Dále musí uchazeč o studium prokázat základní orientaci v literatuře, kultuře a historii Středomoří na úrovni státní bakalářské zkoušky z Mediteránních studií. K ústnímu pohovoru si uchazeči připraví seznam četby z mediteránních literatur.

Přijímací zkouška je ve formě písemného jazykového testu z vybraného románského jazyka na úrovni B1, nebo novořečtiny na úrovni B1, nebo arabštiny na úrovni A2 a písemné zkoušky zahrnující otázky z literatury, historie a kultury Středomoří v rozsahu znalostí stanovených pro bakalářskou zkoušku z Mediteránních studií. Uchazeč si v rámci přijímacího řízení vybírá pouze jeden jazyk: arabštinu, francouzštinu, italštinu, novořečtinu nebo španělštinu. Délka písemné části přijímací zkoušky je 90 min.

Ústní část zkoušky probíhá formou pohovoru nad přečtenými díly z mediteránních literatur, jejichž seznam uchazeč přinese na písemnou část přijímací zkoušky. Délka pohovoru je cca 20 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). V písemné části lze získat maximálně 70 bodů, v ústní části maximálně 30 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) nebo velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Mediteránní studia na FF MU. Uznávají se obvykle výsledky, které nejsou starší než jeden semestr. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Doporučená literatura (jazykové učebnice)

 • MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Latitudes 2 : méthode de français A2/B1. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06250-6.
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha 3: curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. ISBN 978-84-9778-740-6.
 • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4. ed. Roma: Edilingua, 2009. 198 s. ISBN 9789606632242.
 • IRINI PATHIAKI. Ellinika B. 1. vyd. Athina: Patakis, 2011. 390 s. (případně: Dostálová, Růžena, Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 490 p. ISBN 80-210-2395-3.)
 • Doporučená literatura (literatura, historie, kultura; přehledová znalost):

 • ABULAFIA, David. The great sea: a human history of the Mediterranean. New York: Oxford University Press, 2011. 783 s.
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. 2., revidované a doplněné vydání. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2004. 904 s. ISBN 80-86791-10-6.
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. ISBN 978-80-86791-57-9.
 • OLIVA, Pavel, BURIAN, Jan. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s.
 • TESAŘÍKOVÁ, Pavla. Zeměpisný atlas světa. Vizovice: SHOCart, 2010. 304 s.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: