Mediteránní studia

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Tento studijní program navazuje na stejnojmenný bakalářský program Mediteránní studia. Kromě toho je otevřen i těm z vás, kteří u přijímací zkoušky prokážou pokročilou znalost středomořského jazyka a středomořských literatur.

Prohloubíte si poznatky o literárním dědictví Středomoří. Budete sledovat, jak se projevoval literární a kulturní odkaz antiky v dalších obdobích především na evropském území Římské říše. Vaše znalosti se také rozšíří, zejména o arabskou literaturu a vlivy arabské kultury ve Středomoří. Lépe tak pochopíte kontinuitu mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem regionu. Jako studenti literárního studia také poznáte nejvýznamnější literární teorie, které pak využijete při interpretaci konkrétních literárních textů.

Jako magisterští studenti budete mít možnost sami se rozhodnout, v jakých jazycích a literaturách se budete zdokonalovat. Buď si prohloubíte znalost již studovaných jazyků, nebo si nově zvolíte další středomořský jazyk (na výběr máte novořečtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu a arabštinu).

V rámci studia máte možnost získat zkušenosti z mnoha univerzit Středomoří a také se zapojit do velmi činorodého studentského spolku.

Je studium programu pro vás?

 • Nespokojíte se s přehledovými jazykovými a literárními znalostmi o Středomoří?
 • Chcete jít až „na dřeň“ hlubších souvislostí?
 • Láká vás možnost poznat půvaby a taje arabské literatury a kultury?
 • Chcete literární dědictví Středomoří nejen poznat, ale také porozumět jeho nejrůznějším aspektům?
 • Vyhovuje vám individuální přístup?
 • Oceníte možnost získat vlastní zkušenosti v zahraničí, poznat spolužáky i mimo přednáškové místnosti a třeba si s nimi zahrát i divadlo?

Pokud jste odpověděli kladně, je studium programu Mediteránní studia pro vás.

„Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.“

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia.

Chcete vědět víc?

Výuku novořečtiny a arabštiny zajišťuje Ústav klasických studií, výuka románských jazyků probíhá společně se studenty bakalářského programu na Ústavu románských jazyků a literatur.

Další informace ke studijnímu programu na na Facebooku ÚKS https://www.facebook.com/uksbrno/ a přímo na ÚKS http://classics.phil.muni.cz/o-nas/kontakt.

Uplatnění absolventů

Vaše možnosti uplatnění se odvíjí od konkrétního zaměření během studia. Vliv má především váš výběr jazyků a případná kombinace v rámci sdruženého studia, ale také vámi investované úsilí. V průběhu studia vás připravíme pro nejrůznější pozice, které vyžadují pokročilou znalost více cizích jazyků, kontextové chápání problémů, kultivovaný písemný a mluvený projev a práci s informacemi. Díky těmto dovednostem budete schopni pružně reagovat na změny struktury pracovního trhu.

Uplatníte se například v knihovnách, muzeích, kulturních nadacích nebo v informačních a vzdělávacích centrech. S ohledem na prakticky orientovanou jazykovou znalost najdete zaměstnání také v kulturně-zahraničních odborech v různých složkách administrativy, v mezinárodních firmách nebo v oblasti médií.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Podmínkou pro přijetí do studia je prokázání znalostí vybraného jazyka na úrovni, která odpovídá výstupní úrovni bakalářského studia Mediteránních studií, tzn. znalost románského jazyka (francouzština, italština, španělština) na úrovni B1, nebo znalost novořečtiny na úrovni A2/B1, nebo arabštiny na úrovni A2. Dále musí uchazeč o studium prokázat základní orientaci v literatuře, kultuře a historii Středomoří na úrovni státní bakalářské zkoušky z Mediteránních studií. K ústnímu pohovoru si uchazeči připraví seznam četby z mediteránních literatur.

Písemná část zkoušky probíhá kombinovanou formou krátkého gramatického testu a motivačního dopisu v rozsahu nejméně jedné normostrany ve vybraném románském jazyce na úrovni B1, nebo novořečtině na úrovni A2/B1, nebo arabštině na úrovni A2. Test skládá uchazeč v den přijímací zkoušky, dopis předkládá s předstihem (viz dále). V tomto dopisu uchazeč zdůvodní svůj zájem o studium v navazujícím magisterském programu a zformuluje svou představu o průběhu studia. Uvede a zdůvodní vybranou jazykovou a literární profilaci a předběžně popíše tematickou oblast závěrečné práce. Uchazeč v rámci přijímacího řízení vybírá pouze jeden jazyk: arabštinu, francouzštinu, italštinu, novořečtinu nebo španělštinu (jazyk motivačního dopisu je také předmětem testu). Motivační dopis a seznam přečtených děl z mediteránních literatur vložte do své e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky. Pohovor nad uvedenými literárními díly je součástí ústní části zkoušky.

Ústní část zkoušky probíhá formou pohovoru zahrnujícího otázky z literatury, historie a kultury Středomoří v rozsahu znalostí stanovených pro bakalářskou zkoušku z Mediteránních studií a dále pohovoru nad přečtenými díly z mediteránních literatur, jejichž seznam uchazeč vloží spolu s motivačním dopisem do své e-přihlášky (viz výše).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) nebo velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Mediteránní studia na FF MU. Uznávají se obvykle výsledky, které nejsou starší než jeden semestr. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Web Ústavu klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100). V písemné části lze získat maximálně 40 bodů, v ústní části maximálně 60 bodů.

Doporučená literatura

Doporučená literatura (jazykové učebnice):

 • BAHBOUH, Charif a Jiří FLEISSIG. Základy moderní spisovné arabštiny. 2. díl. 2. vyd. Praha: Dar ibn Rushd, 2004. 208 s. ISBN 80-86149-39-0.
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha 3: curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. ISBN 978-84-9778-740-6.
 • DIMITRA, Dimitra a Marineta PAPACHEIMONA. Ellinika tora 2+2 : tetradio askiseon. 2i ekdosi. Athina: Nostos, 2005. 82 s. ISBN 9607310149. nebo IRINI PATHIAKI. Ellinika B. 1. vyd. Athina: Patakis, 2011. 390 s.
 • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4. ed. Roma: Edilingua, 2009. 198 s. ISBN 9789606632242.
 • MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Latitudes 2 : méthode de français A2/B1. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06250-6.
 • Doporučená literatura (literatura, historie, kultura; přehledová znalost):

 • ABULAFIA, David. The great sea: a human history of the Mediterranean. New York: Oxford University Press, 2011. 783 s.
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. 2., revidované a doplněné vydání. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2004. 904 s. ISBN 80-86791-10-6.
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. ISBN 978-80-86791-57-9.
 • OLIVA, Pavel, BURIAN, Jan. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s.
 • TESAŘÍKOVÁ, Pavla. Zeměpisný atlas světa. Vizovice: SHOCart, 2010. 304 s.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Mediteránní studia jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mediteránní studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.