Český jazyk a literatura

Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Co se naučíte

Proč studovat navazující magisterský program Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě MUNI? Jestliže jste absolvovali bakalářské studium stejného zaměření, završíte tak odborné bohemistické vzdělání. Studium vám rozšíří znalosti z oblasti současné jazykovědy a literární vědy. Zároveň vám v rámci specializačních plánů i díky široké nabídce výběrových kurzů umožní profilaci ve směru, který vás během bakalářského studia nejvíce zaujal.

Zajímáte-li se o studium jazyka a literatury spíše prakticky, máte možnost navštěvovat kurzy odrážející potřeby redakční a ediční práce, korektorské praxe, práce s korpusovými zdroji a počítačovými nástroji apod.

Komu jsou určeny jednotlivé specializace a co program v jejich rámci nabízí?

Jazykovědná bohemistika je určena mj. studentům uvažujícím o budoucí akademické dráze. Kurzy specializační části se orientují především na teoretické poznání jazyka. Nadaní studenti jsou zapojováni do výzkumných aktivit vzdělávacího pracoviště.

Literárněvědná bohemistika je připravena pro uchazeče, kteří se zajímají o literaturu a literární provoz, uvažují o akademické profesi anebo se chtějí stát literárními redaktory v nakladatelstvích, v médiích apod.

Čeština jako cizí jazyk obsahuje prakticky zaměřené kurzy. Jejich realizace probíhá v úzkém kontaktu s domácími i zahraničními institucemi zabývajícími se jazykovou výukou nerodilých mluvčích, integrací cizinců, šířením české kultury v zahraničí apod. Velká poptávka po absolventech takto koncipované specializace garantuje jejich úspěch na trhu práce.

Hlavní a vedlejší studijní plány sdruženého studia umožňují kombinaci s jinými programy na Masarykově univerzitě. Nabízí se například kombinace s jazyky, počítačovou lingvistikou, historií, filozofií, uměnovědnými disciplínami, pedagogikou, psychologií, žurnalistikou, s hudební a výtvarnou výchovou, ale i matematikou apod.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete si prohloubit znalosti vývoje a struktury češtiny a osvojit základní metody současné lingvistiky?
  • Chcete rozšířit své znalosti české a světové literatury a poznat současné literárněvědné, kulturologické a interdisciplinární přístupy k literárnímu textu?
  • Plánujete se věnovat profesi založené na práci s informacemi, komunikaci, tvorbě či úpravě textů?
  • Plánujete vyučovat češtinu nerodilé mluvčí?
  • Chcete se připravit na odborné doktorské studium (Ph.D.) českého jazyka nebo české literatury?

„Navzdory váhavému začátku jsem tomuto oboru po prvním semestru propadla. Skvělí vyučující, výjezd do zahraničí a jiné příležitosti během studia mi pomohli lépe pochopit náš mateřský jazyk a uvědomit si jeho unikátnost.“

Gabriela Složilová Gabriela Složilová
studentka programu

Praxe

Ve většině studijních plánů se s praxí nepočítá.

V rámci studijního plánu specializace Čeština jako cizí jazyk je nutno absolvovat předmět Výuková praxe. Praxe je koncipována jako šestitýdenní (s povinností 18 hodin přímé výuky). Během výukové praxe získají studenti zkušenost s výukou češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti a mládež a/nebo pro dospělé. Spolupracovat budou se spřízněnými pracovišti Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity buď u nás, anebo v zahraničí, a to pod supervizí vyučujících tohoto kurzu a zkušených lektorů ze spřízněných pracovišť.

Kromě aktivit spjatých s vyučovacím procesem (plánování lekce, tvorba výukových materiálů apod.) si studenti prohloubí kompetence v oblasti poskytování i získávání zpětné vazby a v oblasti sebereflexe.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou vykonávat řadu povolání, v nichž se vyžaduje hlubší znalost jazykovědné a literárněvědné bohemistiky.

Mohou se uplatnit na odborných pozicích v tradičních a elektronických médiích, v nakladatelstvích, v kulturních institucích, ve státní správě i v soukromém sektoru, a to jako žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, lektoři, literárněvědní/jazykovědní badatelé, pracovníci specializovaných akademických nebo paměťových pracovišť apod. Absolventi sdruženého studia mají uplatnění širší, např. ve spojení s dalšími jazyky mohou působit jako překladatelé a tlumočníci.

Předpokládá se, že většina absolventů specializačního studia Literárněvědné či Jazykovědné bohemistiky získá předpoklady k budoucí vědecké práci. Absolventi specializačního studia Češtiny jako cizího jazyka se uplatní zejména jako lektoři češtiny pro nerodilé mluvčí (děti i dospělé), a to v soukromém i státním sektoru, dále v široké škále aktivit organizací zaměřených na integraci cizinců a jako pracovníci vzdělávacích a kulturních českých institucí v zahraničí.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného oboru/programu nebo oboru / programu, jehož náplň je velmi blízká programu Český jazyk a literatura na FF MU (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce programu Český jazyk a literatura (viz webové stránky ÚČJ a ÚČLK FF MU).

Doporučujeme zájemcům o magisterské studium, aby si osvojili znalosti v rozsahu požadavků k státní bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury na FF MU, neboť magisterské studium na ně navazuje. Případné rozdíly mezi bakalářským studijním programem Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými studijními programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během magisterského studia (zájemcům bude umožněna účast ve výuce příslušných předmětů bakalářského studia včetně konzultací s vyučujícími).

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Český jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz – od ukončení bakalářského studia nesmí uplynout víc než rok (dva semestry).

Odkaz na Ústav českého jazyka.

Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: